PDF להורדה

חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2015 – 2016 – פרק המסים

שנה: 2015

מספר החוזר: 95.2015


ברצוננו לעדכנכם, כי הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), תשע"ו-2015, אשר במסגרתו נכללו, בין היתר, שינויים בחקיקת המס.

בנוסף, אישרה הכנסת באותו יום בקריאה שניה ושלישית את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 207), תשע"ו-2015, אשר במסגרתו נכללו הוראות המאפשרות חילופי מידע לפי הסכם בין לאומי.

להלן עיקרי השינויים בחוק בתחום המיסוי:

  • הארכת תקופת ההתיישנות להוצאת שומות על ידי פקיד השומה

פקיד השומה יהיה רשאי לבדוק את השומה, לרבות שומת ניכויים, ולקבוע שומה לפי מיטב השפיטה בתוך 4 שנים מתום שנת המס שבה נמסר לו הדוח (במקום 3 שנים עד כה). במקביל, תבוטל סמכות המנהל להאריך את תקופת ההתיישנות להוצאת שומה בשנה נוספת (מעבר לשלוש השנים).

תחילת התיקון על דוח שיש להגישו לגבי שנת המס 2013 ואילך.

  • הוצאת שומה חלקית בנושא מסוים

לפקיד השומה תינתן סמכות לקבוע בשומה חלקית את סכום הכנסתו של נישום הנוגע לנושא אחד או יותר, ואת המס שאותו נישום חייב בו, וכן כי לא יהיה בשומה חלקית זו בכדי לפגוע בסמכויות פקיד השומה לבצע שומה על הסכום שאינו נתון במחלוקת.

עמדת רשות המסים הינה כי שינוי זה יחול על הדוחות לשנת 2013 ואילך, שטרם הוגשו.

  • צמצום הטבת המס להפקדות לפנסיה לשכיר שהכנסתו עולה על פי שתיים וחצי מההכנסה הממוצעת במשק

תקרת הטבת ניכוי מהכנסה בעד הפקדה לביטוח פנסיוני תופחת מארבע פעמים השכר הממוצע במשק (כיום כ-38,400 ש"ח לחודש) לשתי פעמים וחצי כפול השכר הממוצע במשק (כ-24,000 ש"ח לחודש).

תחילת התיקון מיום 1 בינואר 2016.

  • נקודות זיכוי בגין ילדים למי שנישא לאלמן או לאלמנה

נוספה הוראה ביחס לחישוב הנפרד, לפיה בחישוב המס של אישה שנישאה לאלמן יובאו בחשבון נקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיו.

כמו כן, בחישוב המס של גבר שנישא לאלמנה יובאו בחשבון נקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיה שהם פעוטות.

 

 

 

  • הוראת השעה המצמצמת את נקודות זיכוי לאקדמאיים הוארכה עד ליום 31 בדצמבר 2018

      בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים לשנים 2013 ו-2014, נקבעה הוראת שעה לפיה, מי שסיים לימודים, בתקופה שמיום 1 בינואר 2014 ועד 31 בדצמבר 2015, יהיה זכאי לקבל נקודת זיכוי או מחצית נקודת הזיכוי במשך שנת מס אחת בלבד.

  • הרחבת חובת הגשת דיווחים באופן מקוון והקטנת הקנסות על פיגור בהגשתם

הוחלה חובת דיווח מקוון גם על:

–  רווח/הפסד הון במכירת נכס.

–  חבר בני אדם בגין הכנסותיו בשנת המס.

תחילתם של התיקונים אלו על דוח שיש להגישו לגבי שנת המס 2015 ואילך ולאחר ששר האוצר יקבע את הכללים לגבי ההגשה באופן מקוון.

במקביל הוקטנו הקנסות / העיצומים הכספיים על פיגור בהגשתם של הדוחות לסכום של 500 ש"ח, בגין כל חודש מלא של פיגור בהגשת הדוח.

תחילת התיקון מיום 1 בינואר 2016.

  • חילופי מידע לפי הסכם בין לאומי ולא רק מכוח אמנות למניעת כפל מס

במסגרת תיקון 207 ניתנה למנהל (או מי שהוא הסמיך לכך) – הסמכות להעביר מידע לרשות מס במדינה זרה, שיש עמה הסכם בין לאומי וכן הסכם לחילופי מידע.

תחילת התיקון מיום 1 בינואר 2016.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן