PDF להורדה

אושרו כללי הטבות מס ליישובי הפריפריה

שנה: 2015

מספר החוזר: 94.2015


ברצוננו לעדכנכם, כי הכנסת אישרה את מפת הטבות המס החדשה ליישובים בפריפריה בקריאה שניה ושלישית.

המפה החדשה תיכנס לתוקף החל מיום ה-1 בינואר 2016.  

ההטבות (בשיעורים של 7% עד 12% זיכוי ממס) תינתנה בהתאם לשיקולי מיקום ואשכול סוציו- אקונומי. כמו כן, ישובים מסוימים יקבלו הטבות נוספות.

רשות המסים טרם פרסמה את טבלת הישובים ואחוזי ההטבות. נעדכנכם עם פרסומה.

 

להלן עיקרי המתווה:

בפקודת מס הכנסה ייקבעו שלושה מסלולי הטבות (כאשר הניקוד נקבע בהתאם לקריטריונים שונים, כגון: המרחק מהגבול, המיקום בפריפריה ומצב חברתי-כלכלי):

  • ביישוב עם ניקוד כולל של 25 עד 49 נקודות – הטבה של 7% מההכנסה שתקוזז עם המס המשולם עד תקרה שנתית של 132 אלף שקל;
  • ביישוב עם ניקוד של 50 עד 59 נקודות – זיכוי של 10% עד תקרה של 162 אלף שקל;
  • ביישוב עם ניקוד של 60 ומעלה – הטבה של 12% עד תקרה של 192 אלף שקל לשנה.

 

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן