PDF להורדה

דיווחים כספיים לספקי מים – סיכום דיווח לשנת 2014 והמלצות לקראת הדיווח לשנת 2015

שנה: 2015

מספר החוזר: 92.2015


ביום 13 בפברואר 2014 פרסמה רשות המים את "כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014" (להלן: "כללי המים" ו/או "הכללים"). חובת הדיווח על פי הכללים, חלה על כל בעלי הרישיון כהגדרתם בכללים, וכוללת רשימה ארוכה של ישובים (לפי רשימה שמתפרסמת באתר האינטרנט של רשות המים), הכוללת את מרבית הישובים המתוכננים (קיבוצים ומושבים).

כזכור, הדרישה לדיווח כספי פורסמה, בין השאר, כתוצאה מפנייה של נציגי ההתיישבות לבג"צ, בטענה שמרווח חלוקת המים בישובים המתוכננים, נמוך מאשר בתאגידי מים וביוב ואיננו מאפשר כיסוי מלוא העלויות והצורך בתחזוקה ושדרוג תשתיות המים.

על פי סעיף 26(א) לכללים, בעל הרישיון יגיש לרשות המים עד ל-15 באפריל דוח לגבי פעילותו  הכספית בשנה הקודמת. על פי סעיף 26(ב) לכללים, הנתונים הכספיים יבוקרו או יסוקרו על ידי רואה חשבון, לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל, ולדוח תצורף חוות דעתו.

לאחר שהשלמנו את הסקירה וההגשה של מרבית הדוחות שהיו בטיפולינו, להלן מספר תובנות והדגשים:

תמצית סיכום דיווח לשנת 2014

 • ישנה שונות גדולה ביותר בין הישובים השונים לגבי אופן הניהול של פעילות המים הן ברמת הניהול, הן ברמת הדיווח והן בתעריפים הנגבים מהצרכנים.
 • ניהול תקין של תחום המים צריך לאפשר סגירת מעגל מים כמותי (מקורות ושימושים), לפי סוגי המים השונים וכן ייחוס הכנסות והוצאות לפי סוגי מים.
 • מומלץ לבנות דוח תמחירי, על בסיס דרישות הדיווח, אשר יאפשר הפקת דיווחים על פעילות המים בזמן אמת ובלחיצת כפתור.
 • פעילות הביוב צריכה להתנהל בנפרד מפעילות המים.
 • תעריפי החיוב של המים והביוב לצרכנים אינם יכולים לעלות על המקסימום הקבוע בתקנות, יחד עם זאת ישובים רבים מחייבים את הצרכנים במחירים מופחתים, ללא בדיקה שמחיר המים אכן מכסה את מכלול העלויות לספק.

השפעות הדיווח

 • לפי אומדנים, נכון לסוף נובמבר 2015, הושלם דיווח עבור יותר מ-50% מהישובים המתוכננים החייבים בדיווח.
 • לא ברור האם רשות המים אכן התייחסה לנתוני הדיווח, אולם, במסמך לשימוע, שפרסמה רשות המים בנוגע לתעריפי המים בשנת 2016, צוין, כי הצוות המקצועי ברשות איננו ממליץ להגדיל את מרווח החלוקה במרחב הכפרי.
 • כיום, ישנה התארגנות במגזר החקלאי לצורך בחינת האפשרות להחזיר את סוגיית מרווח החלוקה בישובים מתוכננים לפתחו של בג"צ.

 

 • התייעלות בצריכת מים ביתיים – לא ברור האם יש קשר לשיפור הניהול של תחום המים, אולם ניתוח הצריכה לנפש של מים ביתיים בישובים מתוכננים מראה כי נרשמה ירידה של 5% בצריכה הממוצעת לנפש בשנת 2014 לעומת שנת 2013.

עדכונים לקראת הדיווח לשנת 2015

במהלך שנת 2015, הוציאה רשות המים מספר עדכונים לעניין הדיווח. עדכונים אלו עברו אישור במועצת רשות המים, כפי שמתחייב מהתקנות, אולם עדיין לא פורסמו לציבור.

על פי טיוטת תיקון התקנות, הנושאים שהולכים להשתנות הינם לפי הפירוט שלהלן:

 • פורמט הדיווח, כפי שהוצג בשנה קודמת, עודכן מבחינת אופן ההצגה.
 • תכניות רשות המים הינן, כי בעתיד הדיווח יבוצע בדוח מקוון באתר האינטרנט של רשות המים. כפי שנמסר לנו – לא צפוי, כי הדוח המקוון יחול על דיווחי שנת 2015.
 • ניתנת לישובים האפשרות לדווח על עלויות הפחת הכלכלי לפי סקר נכסים ולא על פי הפחת החשבונאי.
 • האפשרות, שניתנה לספקי מים שמעל 90% מהכנסותיהם הינן ממים (אגודות מים), להגיש דוח כספי שנתי מבוקר (במקום הדיווח על פי סעיף 26 (א) לכללים) – תבוטל.
 • ישובים, העונים להגדרת "בעל רישיון קטן", הוצאו מרשימת חייבי הדיווח, אשר מפורסמת באתר האינטרנט של רשות המים.
 • מועד הדיווח צפוי להיות מוארך בחצי חודש. דהיינו, עד ליום 30 באפריל 2016.

המלצות להתארגנות לדיווח לשנת 2015

אנו ממליצים להקדים ולהתארגן לדיווחי 2015, בכדי שאפשר יהיה לעמוד בלוחות הזמנים, כאשר השנה צפוי, כי רשות המים תקפיד יותר על לוחות הזמנים.

 • על כל ישוב לבדוק האם הוא מוצג ברשימת הדיווח לשנת 2015. יש לשים לב, שגם ישובים, שהעבירו חלק מזכויותיהם לאגודות אזוריות, נמצאים ברשימה ועל כן עליהם לבדוק באופן פרטני האם חובת הדיווח חלה עליהם.
 • כאמור, פורמט הדיווח המעודכן מאפשר הצגת הנכסים והפחת הכלכלי לפי סקר נכסים – ברצוננו להדגיש כי עריכת סקר איננה חובה בכללים, יחד עם זאת, אנו סבורים, כי הצגת פחת כלכלי על פי סקר נכסים, משקפת בצורה נאותה יותר את עלויות חלוקת המים בישוב, תשרת את ניהול משאב המים בעתיד ותציג את העלות הכלכלית לאספקת מים בישוב.
 • מומלץ להיערך מראש לדיווחי 2015, כולל הערכות להפקת דוח תמחירי ממערכת המידע, שיבנה בהתאם לדרישות הדיווח ויאפשר הכנה שוטפת של הדיווחים הן לצרכי ניהול ומעקב והן לצרכי דיווח סטטוטורי.

 

בדבר הבהרות נוספות בנושאי הדיווח או בנושאי מים אחרים ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל   alonr@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן