PDF להורדה

התעשייה המסורתית – שחרור מתשלום תמלוגים לשנת 2015

שנה: 2015

מספר החוזר: 9.2015


ברצוננו להביא לידיעתכם, כי בהודעת משרד המדען הראשי במשרד הכלכלה, שפורסמה לאחרונה, דווח שבכוונת משרדי הכלכלה  והאוצר לכלול בתקנות העוסקות בתשלום תמלוגים ושיעורם, ואשר יובאו לאישור ועדת הכספים – את המשך הענקת הפטור מתשלום תמלוגים לחברות מתחום התעשייה המסורתית, בגין תיקים שיאושרו בשנת 2015, בהתאם לקריטריונים משנת 2014.

הענקת הפטור, כמפורט לעיל, כפופה לאישור שרי הכלכלה והאוצר, אשר יכהנו במועד הפנייה לוועדת הכספים (לאחר קיום הבחירות) ולהחלטתה ואישורה של ועדת הכספים של הכנסת.

נזכיר, כי הסיוע לתעשייה המסורתית הינו בשיעור של 50% (באזור פיתוח א' 60%) מהוצאות המחקר והפיתוח לרבות שכר עבודה, ציוד ותבניות, הוצאות לתקינה ורישום קניין רוחני, חומרי גלם המיועדים לפיתוח ועוד.

מפעלי התעשייה המסורתית אשר מעוניינים בקידום פיתוח מוצרים חדשים או בפיתוח תהליכי ייצור מתקדמים מוזמנים לקבוע פגישת ייעוץ, ללא התחייבות, עם החתומים מטה לצורך אבחון ראשוני וזכאותם לסיוע.

לפרטים נוספים ולמידע בדבר איתור שותפים לתכניות מו"פ בינלאומיות ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,        eyal@mbtcpa.co.il

ד"ר עמי נאוה, בטלפון 050-7731956,                  amin@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן