PDF להורדה

קיבוץ זכאי להפריש כספי פנסיה לקופה מרכזית

שנה: 2015

מספר החוזר: 89.2015


בהמשך לחוזרנו 58/15 בדבר הצעת חוק, שהוצעה ביוזמת משרדנו, להקמת קרן מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית בקיבוצים – ברצוננו לעדכנכם, כי הצעת החוק עברה בקריאה שניה ושלישית, כך שקיבוצים ומושבים שיתופיים יוכלו להפריש כספי פנסיה עבור חבריהם לקופת גמל מרכזית.

הטבות המס שתינתנה בגין הפקדה לקופה זו תהיינה זהות להטבות המס בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה, שאינה ייחודית לקיבוצים.

ברית פיקוח מודה לח"כ איתן ברושי שהוביל את החקיקה בכנסת.

נזכיר, כי מאז תיקון 3 לחוק קופות הגמל[1] במסגרתו בוטלה קופת הגמל "עמית קיבוץ" – לא היה מכשיר חיסכון מרכזי לקיבוצים ולמושבים השיתופיים, אשר ההפקדה אליו מוכרת בניכוי ובזיכוי לצרכי מס.

כעת נקבע, כי במטרה לאפשר הסדרים פנסיוניים ייחודיים לקיבוצים ולמושבים שיתופיים דרך קופת גמל מרכזית (בדומה להסדרי פנסיה תקציבית קיימים המנוהלים בקופת גמל מרכזית לקצבה או קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית( – בהגדרת "עמית – מעביד"[2] ייכלל גם עמית שהוא קיבוץ או מושב שיתופי, המשלם כספים לקופת גמל מרכזית, בשל מחויבות לתשלום פנסיה לחבריו.

ברצוננו להדגיש, כי כעת יש לחכות לניסוחן של התקנות, על ידי אגף שוק ההון, לשם יישום החוק.

בהמשך נשמח לעדכנכם עם אישורן של התקנות והקמת קופת גמל מתאימה.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל:

רו"ח יוסי ספיר, בטלפון: 03-6382845,  yossi@mbtcpa.co.il

רו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845,  yosys@mbtcpa.co.il

 

[1] ראו חוזרנו 27/14.

[2] בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 – "עמית-מעביד" – מוגדר כעמית שהוא מעביד המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בעד עובדיו.

דילוג לתוכן