PDF להורדה

היבטים במיסוי (IRS) של אזרחים אמריקאים הגרים בישראל

שנה: 2015

מספר החוזר: 88.2015


לפני מספר חודשים חל שינוי מהותי בסטטוס של אזרחים אמריקאים, המתגוררים בישראל, בעקבות החתימה של מדינת ישראל והבנקים הפועלים בתחומה על הסכם  FATCA[1] עם ממשלת ארה"ב[2].

הסכם FATCA מחייב את הבנקים בישראל לדווח לרשויות המס בארה"ב על חשבונות אזרחי ארה"ב המתגוררים בישראל ועל הכנסותיהם מחשבונות אלו.

חתימת ההסכם מצריכה נקיטת פעולה מידית והיערכות נכונה של הנהלת הקיבוץ וחבריו בעלי האזרחות האמריקאית.

המועד הראשון להעברת המידע לארה"ב, על פי ההסכם, הינו ה-30 לספטמבר 2016. על המידע לכלול נתונים לגבי מחזיקי חשבונות אמריקאים והיתרות בחשבונותיהם לסוף שנת 2014.

יודגש, כי אי ביצוע הדרישה או היעדר טיפול נאות בה עלולים לחשוף את חברי הקיבוץ, בעלי האזרחות האמריקאית, לקנסות ועונשים דרקוניים בגין אי דיווח בהתאם לחוק.

לאור חשיבות העברת המידע הרלבנטי לחברי הקיבוץ, וכן לאור העיסוק הגובר בנושא מחד ודחיפות הנושא מאידך – יזמנו שיתוף פעולה עם גורם מקצועי, אשר יגיע לקיבוץ ויסביר לחברים (אשר הינם אזרחי ארה"ב), במסגרת הרצאה, את הנושאים הבאים ונוספים[3]:

  • חבות וזכאות המס (IRS) של אזרחים אמריקאים המתגוררים בישראל.
  • הסבר על חוק FATCA, בכלל ומשמעות החתימה על טופס W-9, בפרט.
  • סיכוני המיסוי של אזרחי ארה"ב בהתאם לסוגי הכנסות שונות, כגון: שכר דירה, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות, השקעות בארץ ובארה"ב.
  • פתרונות עבור אזרחים אמריקאים אשר טרם הגישו דוחות מס ל-IRS באמצעות "תכנית גילוי מרצון".

בשולי הדברים, בהתייחס לעובדה שהכנסות החברים מדווחות גם לרשויות המס בישראל באמצעות דוח המס של הקיבוץ – אי דיווח, על ההכנסה של חברי הקיבוץ, עלול ליצור חשיפת מס לקיבוץ. במקרים מסוימים, בעיקר כאשר לחברים הכנסות מנכסים בחו"ל או הכנסות בישראל, שלא נוכה מהם מס כחוק, קיימת חובת דיווח גם לרשויות המס בישראל. מניסיוננו רשויות המס בישראל נוהגות לא אחת לראות בקיבוץ את האחראי על דיווחי ההכנסות של חבריו.

 

נשמח לתאם מפגש מרכז בקיבוצכם, לתיאום נבקשכם לפנות אל גב' נירה רשף,

בטלפון: 03-6382811, nira@mbtcpa.co.il

[1]  FATCA – Foreign Accounts Tax Compliance Act

[2]  ראו חוזרנו 82/15.

[3]  ההרצאה הינה ללא עלות.

דילוג לתוכן