PDF להורדה

מענקים להחלפת יחידות קירור מים

שנה: 2015

מספר החוזר: 87.2015


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, באמצעות האגף לשימור אנרגיה, יצא במכרז לקידום תכניות התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה. במסגרת מכרז זה, מוזמנים צרכני אנרגיה, העומדים בתנאי הסף, להגיש בקשה לקבלת השתתפות כספית של המשרד להחלפת יחידות קירור מים (צ'ילר) ישנות בחדשות. 

התמיכה הניתנת במסגרת התכנית: מענק בשיעור של עד 30% מהיקף הפרויקט, עד לסך של 250 אלף ש"ח, בהתאם לסוג הפרויקט. יובהר, כי ניתן להגיש עד 3 הצעות, ולזכות במענק של עד 500 אלף ש"ח בסך הכל.

יודגש, כי המועד האחרון להגשת הצעות הינו ה-26 בנובמבר 2015 בשעה 14:00.

להלן תמצית המכרז[1]:

תנאי הסף להגשת בקשה (יש למלא אחר כל התנאים):

 • המציע הינו צרכן אנרגיה (ולא ספק ציוד או ספק שרותי אנרגיה) מהמגזר התעשייתי או מהמגזר הציבורי – מסחרי.
 • צירוף אישורים, כדלקמן:
 • על מציע, שהינו תאגיד, לצרף אישור עורך דין/רואה חשבון, מהשנה הנוכחית, המאשר, כי החותמים בשם התאגיד על מסמכי ההצעה מחייבים את התאגיד בחתימתם.
 • על מציע, שהינו תאגיד מסוג חברה, לצרף להצעתו נסח חברה מרשם התאגידים משנת 2015, הכולל את שמות ופרטי מנהלי המציע. יש לוודא, כי בנסח לא מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, וכי לא מצוין כי היא חברה מפרת חוק או התראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.
 • על מציע, שהינו תאגיד מסוג שותפות, לצרף נסח שותפות מרשם השותפויות משנת 2015, המעיד על אי קיום חובות אגרה שנתית עבור השנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה לרשם השותפויות.
 • על מציע, שהינו תאגיד מסוג עמותה, לצרף אישור מרשם העמותות משנת 2015 בדבר "ניהול תקין".
 • על מציע, שהינו תאגיד מסוג אגודה שיתופית, לצרף אישור מרשם האגודות השיתופיות משנת 2015, בדבר עמידה בהוראות הדיווח על פי דיני האגודות השיתופיות.
 • ערבות על מציע המבקש את השתתפות המשרד בסכום העולה על 300,000 ש"ח לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח (ערבות מקורית), בלתי מותנית במקור, בשם המציע, ע"ס 7,500 ש"ח.
 • להצעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • הצהרת מהנדס מטעמו, אשר יצהיר כי בדק את תכנית הפרויקט, פרטיה ונתוניה.
 • אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף (אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה שבה מוגשת ההצעה).
 • תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.
 • הצהרה והתחייבות בדבר תשלום תנאים סוציאליים לעובדים.
 • התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד.
 • התחייבות לאי ביצוע פעולות לתיאום הצעות במסגרת המכרז.
 • אישור תשלום בגין השתתפות במכרז – על המציע לצרף להצעתו שובר תשלום, בסך של 500 ש"ח עבור השתתפותו במכרז.
 • יש לצרף להצעה טופס פתיחת מוטב חדש חתום ומלא (בנוסח המצורף במכרז בנספח י"ג).
 • יש לצרף את הנספח למכרז "הצהרת המציע כי הבין את תנאי המכרז" ואת נספח א' למכרז "טופס הגשת בקשה" – כשהם מלאים וחתומים. יובהר, כי יש למלא את הפרטים בדפוס ממוחשב ולא בכתב יד.

תנאי סף מקצועיים:

 • על יחידות קירור המים לעמוד בכל הדרישות הטכניות והתפעוליות המופיעות בטבלה המפורטת במכרז.
 • לכל יחידת קירור ישנה יש לצרף קטלוג יצרן וצילום של הלוחית על גבי יחידת הקירור, הכולל מידע על סוג היחידה וגילה.
 • על גיל יחידת הקירור הישנה להיות 7 שנים לפחות.
 • צירוף התחייבות להתקנת מונה חשמל ומונה אנרגיה – יחידות קירור המים החדשות יצוידו במוני חשמל ומוני אנרגיה תרמית. עבור כל יחידת קירור חדשה יותקן מונה אנרגיה אחד ומונה חשמל אחד, אשר יותקנו בקרבת הצ'ילר.
 • תפוקת סך כל יחידות הקירור החדשות, לא תהיה גדולה ביותר מ-3% מסך התפוקה של היחידות הישנות.
 • נתוני COP ונתוני תפוקת יחידות הקירור החדשות יהיו על פי אישור מעבדת EUROVENT או ARI.

אם אין אישור, כאמור, יש להציג חוות דעת מהנדס הכוללת הצהרה שאין אישור מעבדה ואת הסיבה לכך.

לפרטים נוספים ולמידע ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון: 052-3387049,   avim@mbtcpa.co.il

 

[1]   את הפרטים המלאים והמכרז ניתן למצוא בכתובת הבאה:

http://energy.gov.il/InformationForPublic/tenders/Pages/GxmsMniTender50_15.aspx

דילוג לתוכן