PDF להורדה

דוח מס משוער לסוף שנת המס 2015

שנה: 2015

מספר החוזר: 86.2015


כמידי שנה אנו נערכים לסוף שנת המס. גם השנה תכלול ההערכות ימי עיון, הפקת חוברת הערכות לסוף שנת המס, וכן ליווי והדרכת הקיבוצים ותאגידיהם בעריכת דוחות מס משוערים לשנת 2015.

לדוח המס המשוער חשיבות רבה בגין כניסתם לתוקף של תיקוני חקיקה בנושאי מיסוי.

דוח המס המשוער יתבסס על נתונים כספיים מצטברים ליום 31 באוקטובר 2015, בתוספת תחזית הכנסות והוצאות לחודשים נובמבר – דצמבר 2015.

לשם הפקת דוח המס המשוער, הנכם מתבקשים לפנות לרואה החשבון ממשרדנו המטפל בכם לקבלת טבלאות למילוי נתונים (באקסל או בוורד, לפי נוחיותכם).

הנתונים המופיעים בטבלאות יסייעו בידינו בקביעת ההכנסה החייבת, ההפקדות הנדרשות לאפיקים השונים (קופות גמל לקצבה וקרנות השתלמות) וכמובן בחישוב חבות המס הצפויה.

להזכירכם, מיצוי אופטימאלי של הטבות המס מותנה באמינות, דיוק ונכונות הנתונים שיועברו אלינו, לפיכך מומלץ להיוועץ בראש הצוות המטפל.

שכר הטרחה יקבע בתיאום מראש, זאת במידה ותידרש עבודה נוספת של סקירה, הכנת דוח כספי משוער ותכנון מס מפורט יותר.

דילוג לתוכן