PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – נובמבר 2015 (תקציר)

שנה: 2015

מספר החוזר: 85.2015


תעריפי מים חדשים החל מיום 1 בינואר 2016

בסוף השבוע שעבר פרסמה רשות המים הודעה לקראת שימוע בדבר כללי המים – תעריפי מים המסופקים מאת מקורות ואלה המסופקים מספקים מקומיים. בכוונת הרשות להחיל את התעריפים החדשים החל מיום ה-1 בינואר 2016.

מהחומר שפורסם, עולה, שבכוונת הרשות לייקר את המים השפירים לחקלאות באספקה ממקורות בשיעור של 8.5% – מ-2.34 ש"ח למ"ק ל-2.54 ש"ח למ"ק.

עוד בכוונת הרשות לייקר את הקולחין המסופקים על ידי מקורות והמוגדרים כ"קולחין ללא מגבלות להשקיה" בכ-7 אג' למ"ק, ולצרף לעלות של מים אלה גם את הקולחין המסופקים במפעל "תשלובת הקישון" (במפעל זה מעל 30 מלמ"ק) – שעד כה הוגדרו כ"קולחין שניוניים".

התעריף החדש אותו מבקשת הרשות לקבוע הינו 1.16 ש"ח למ"ק – ואם אכן יתקבל שינוי זה – תהיה זאת הפעם הראשונה מאז ומעולם, שמי קולחין אותם מספקת מקורות, יהיו יקרים יותר ממי השפד"ן – מים הנחשבים לטובים ביותר, אותם מתכוונת הרשות ליקר באגורה אחת (כפוף להסכם המים!), ומחירם יהיה 1.1 ש"ח למ"ק.

ייקור המים השפירים – מהי האמת?

בתגובה לדברי דובר רשות המים שקבע ש"המים לחקלאות מסובסדים" – הובאו על ידי מר יורם תמרי נתונים שנלקחו מתוך אתר האינטרנט של רשות המים עצמה, לפיהם עלות מ"ק מים שפירים במקורות – נכון ליום 1 בינואר 2015 – עומדים כיום על סך 2.115 ש"ח בלבד!

להלן הנתונים:             ש"ח

עלות אנרגיה              0.51

עלויות קבועות           0.45

עלויות הון                 0.87

שונות                        0.19

2.02

לסכום זה יש להוסיף 0.135 ש"ח – שימוש יחסי של החקלאות במים מותפלים, ובסך הכל העלות עומדת על 2.115 ש"ח למ"ק – דהיינו, כבר כיום, כאשר התעריף לחקלאות עומד על 2.34 ש"ח – הוא גבוה מהעלות (שכאמור רשות המים עצמה פרסמה!) בכ-8.6%!

את מכתב התגובה במלואו ניתן למצוא באתרנו.

על כן, רצוי להעביר לרשות המים עד היום שנקבע (22/11/15) התנגדויות רבות ככל האפשר, ולתבוע ממנה לאלתר להציג על מה היא מסתמכת בדרישתה לייקור המים לחקלאות, שכן ההוזלה המתוכננת לצריכה העירונית – איננה יכולה להוות עילה לייקור המצרך הבסיסי לחקלאות!

 

בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל  yntamari@gat.org.il

דילוג לתוכן