PDF להורדה

בג"ץ נתן צו על תנאי בעניין נקודות זיכוי לעובדים זרים

שנה: 2015

מספר החוזר: 84.2015


ברצוננו לעדכנכם, כי בית המשפט העליון ביושבו כבג"ץ, קבע ביום ה-27 באוקטובר 2015, בצו על תנאי, כי על המדינה להגיש תצהיר תשובה בתוך שמונה ימים בעניין ביטול נקודות זיכוי לעובדים זרים.

נזכיר, כי ברית פיקוח יזמה הגשת עתירה לבג"ץ[1], במסגרתה התבקש צו ביניים, שימנע את כניסת הכללים החדשים בהקשר לביטול נקודות זיכוי לעובדים זרים לתוקף.

באם לא יוגש תצהיר, כאמור לעיל וכן המדינה לא תבקש ארכה נוספת – יוכל בית המשפט להפוך את הצו לצו מוחלט (דהיינו, מתן פסק דין המקבל את העתירה).

כמו כן, נציין כי יתכן שבית המשפט מקווה ששר האוצר יינצל את השהות להגשת תצהיר התשובה, כדי לחזור בו מעמידתו על התקנות, ולקבל את הצעתו המקורית של בית המשפט לבטל את התקנות מיוזמתו.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  ראו חוזרינו 29/15 ו-12/15.

דילוג לתוכן