PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – אוקטובר 2015 (תקציר)

שנה: 2015

מספר החוזר: 83.2015


 

  1. כמות מים מוכרת לשנת 2016 – ישובים מתוכננים

כבכל שנה, לקראת שנת 2016, דורשת רשות המים מכל יישוב מתוכנן להעביר אליה עד 16 בנובמבר 2015, את טופס הדיווח על מספר הנפשות בישוב, נכון ליום 1 באוקטובר 2015 – וזאת כבסיס להקצאת כמות המים המוכרת לצריכה ביתית בשנת 2016.

אי העברת המידע המבוקש במועד – תגרום להפחתת הכמות המוכרת לספק המים, על כל המשתמע מכך.

 

  1. "הפרשים מחודשים/שנים קודמות"

הודעות בנוסח זה מתקבלות חדשות לבקרים ממקורות בליווי חיוב/זיכוי (בדרך כלל חיוב!) כספי.

אנו מציעים לכל מי שמקבלים חשבונות כאלו, לבדוק את מהימנותם, מול הדיווחים של הישוב לרשות המים – דיווחים הנדרשים בראשית כל שנה (עד יום 15 בפברואר של כל שנה) על ידי רשות המים.

 

  1. תעריפי מים לגינון במגזר ההתיישבותי

הזכרנו סוגיה זאת בעדכון שלנו מחודש אוגוסט האחרון, תוך פירוט המצב האבסורדי לפיו קיים פער בלתי מוסבר בין התעריפים אותם אנו משלמים, לבין אלה המשולמים על ידי הישוב העירוני (הכפוף לתאגידי המים והביוב), בכל הקשור לתעריפי המים לגינון ציבורי.

מהתאחדות חקלאי ישראל וארגון עובדי המים – האמונים על הסוגיה מהצד החקלאי – טרם קיבלנו מידע חדש על שינוי המצב,  והאבסורד, לצערנו, ממשיך "לחגוג".

לעניין זה, ועוד חילוקי דעות – בחלקן בלתי נסבלים – בין רשות המים וצרכני המים באשר הם, ראו תשובת מר יורם תמרי לדובר רשות המים, הנמצאת באתרנו.

 

בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל  yntamari@gat.org.il

דילוג לתוכן