PDF להורדה

רשות המסים האמריקאית מפעילה נוהל גילוי מרצון עבור אזרחים אמריקאים המתגוררים מחוץ לארה"ב

שנה: 2015

מספר החוזר: 82.2015


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים האמריקאית ((IRS מפעילה תכנית גילוי מרצון (Streamlined procedure), עבור אזרחים אמריקאים המתגוררים מחוץ לתחומי ארצות הברית, במסגרת מדיניותה המנסה לסייע להם "ליישר קו" עם חובת הגשת דוחות המס שלהם – מבלי לספוג קנסות או עונשים כלשהם.

ברית פיקוח יצרה קשר עם חברת virtuetax המתמחה בייעוץ מס, הגשת דוחות מס בארה"ב ודיווחים על חשבונות זרים – לשם מתן עזרה לחברי קיבוץ ומושב המעוניינים להיכלל בתכנית זו.

נזכיר, כי ביולי 2014 נחתם בין ממשלת ישראל וארה“ב, הסכם המסדיר את יישום הוראות החוק העוסק בהגברת האכיפה ביישום חוקי דיווחי המס הנדרשים מאזרחים אמריקאים בישראל FATCA – Foreign Accounts Tax Compliance Act) ). בהתאם להסכם זה, רשות המסים בישראל תקבל מידע, שיכלול פרטים אודות חשבונות פיננסיים המוחזקים בישראל בידי אזרחים אמריקאים, ומידע זה יועבר לרשות המסים האמריקאית.

לידיעתכם, במסגרת התכנית לגילוי מרצון יש לבצע את הדיווחים הבאים:

  • דוח מס (Tax return) דיווח רטרואקטיבי של 3 שנים (2012-2014), הכולל את נתוני ההכנסות של מגיש/י הדוח לכל אחת משנות הדיווח.
  • דיווח חשבונות (FBAR) – דיווח רטרואקטיבי של 6 שנים (2009-2014), הכולל את נתוני החשבונות של מגיש/י הדוח לכל אחת משנות הדיווח.
  • הכנת תצהיר תום לב (Certification by U.S. Person Residing Outside of the United States for Streamlined Foreign Offshore Procedures) – מסמך הכרחי לצורך קבלה לתכנית.

היתרונות בכניסה לתכנית הגילוי מרצון

  • הימנעות מקנסות / עונשים – הגשת דוחות דרך התכנית מונעת הטלת קנסות. לעומת זאת, הגשה מאוחרת של דוחות המס, שלא דרך התכנית, עשויה להוביל להטלת קנסות / עונשים על מגיש/י הדוח.
  • מניעת סיכון להגדרת הנישום כעבריין מס – סיכול האפשרות של הטלת קנסות דרקוניים העלולים לחול עקב אי דיווח בהתאם לחוק.

 

 

 

  • חסכון כספי – המחיר עבור כניסה לתכנית והגשת הדיווחים הנדרשים נמוך משמעותית בשל הגשה מרוכזת של כלל הדוחות.
  • יישוב חשבון עם ה-IRS עבור נישום שלא מילא חובתו בעבר בהגשת דוחות המס, ההגשה דרך התכנית הינה הזדמנות שניתן לנצל על מנת ”ליישר קו“ עם שלטונות המס.

 

בנוסף נבקש להבהיר, כי חברי קיבוץ, להם יש הכנסות מרכוש או מפעילות שאינם מדווחים במסגרת דוח המס של הקיבוץ, מחויבים (לגבי הכנסות שלא נוכה מהם מס בשיעור סופי) לדווח על הכנסתם גם לשלטונות המס בישראל. נכון להיום קיימת אפשרות לבצע גילוי מרצון ולהימנע מהיבטים פלילים.

לחברת מבט יועצים ניסיון רב בייצוג חברי קיבוצים בנושא זה.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח הראל אילוז, בטלפון: 03-6382811

arel@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן