PDF להורדה

הערכות לדיווחים כספיים לרשות המים 2014 – 2015

שנה: 2015

מספר החוזר: 8.2015


ביום 13 בפברואר 2014 פרסמה רשות המים את "כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014" (להלן: "כללי המים" ו/או "הכללים"). חובת הדיווח, על פי הכללים, כוללת רשימה של כ-750 ישובים (לפי רשימה שפורסמה באתר האינטרנט של רשות המים), הכוללת את מרבית הקיבוצים והמושבים וכן ישובים נוספים.

על פי סעיף 26(א) לכללים, על בעל רישיון להגיש לרשות המים עד 15 באפריל דוח לגבי פעילותו בשנה הקודמת. על פי סעיף 26(ב) לכללים, הנתונים הכספיים יבוקרו או יסוקרו על ידי רואה חשבון, לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל, ולדוח תצורף חוות דעת של רואה החשבון.

דיווחי שנת 2013

הדיווחים הכספיים נדרשו בפעם הראשונה, בצורה חלקית, עבור שנת 2013, כאשר מרבית הישובים העבירו את הדיווחים כנדרש.

לאחרונה שלחה הרשות מכתבים לכל אותם ישובים שלא דיווחו ובהם אזהרה שאי דיווח כדין – הינו עבירה פלילית על פי חוק המים, תשי"ט-1959.

התארגנות לדיווחי השנים 2014 – 2015

לקראת מועד הדיווח לשנת 2014 ולקראת השנים הבאות – אנו מציעים לכל ישוב להתארגן לדיווח מסודר על פי דרישות הרשות ובהתאם לפורמט דיווח אחיד.

יובהר, כי האפשרות שהייתה קיימת בעבר לשלוח דוח כספי מלא במקום הדיווח, איננה קיימת יותר לגבי שנת 2014 ואילך.

נציין, כי אופן הדיווח של הישובים יכול להשפיע בצורה מהותית על דרישות הניהול של משק המים בהתיישבות העובדת בעתיד, כמו גם על תעריפי רכישת המים ממקורות, ועל כן ישנה חשיבות לדיווח מסודר ועל פי מתודולוגיה אחידה.

הדיווח אמור לשקף בצורה מלאה ונאותה, ככל האפשר, את מכלול העלויות של החלוקה וההספקה של המים וכן את עלויות ההפקה במקרים בהם ישנה הפקה עצמית. בין השאר, צריך הדיווח להתייחס לעלויות הפחת הכלכלי של התשתיות, עלויות המימון וכן לבטא את הצורך בתחזוקה שוטפת ושדרוג התשתיות.

בימים אלו אנו מתארגנים להכנת מתכונת דיווח אחיד, וכן נערכים לביצוע סקרי תשתיות בישובים, אשר יאפשרו הצגה של הפחת הכלכלי של התשתיות. בכוונתנו להציע לכל הישובים "חבילת דיווח", שתכלול סקר תשתיות שיבוצע על ידי ארגון עובדי המים וליווי שיבוצע על ידי ברית פיקוח – מבט, לצורך הכנת דיווחי שנת 2014 והקמה של מערך דיווח מסודר לשנים הבאות.

 

דילוג לתוכן