PDF להורדה

היטל על העסקת עובדים זרים יבוטל החל משנת 2016

שנה: 2015

מספר החוזר: 79.2015


שרי האוצר והחקלאות הודיעו על שורת הטבות לחקלאים וביניהן ביטול ההיטל המוטל על מעסיקיהם של עובדים זרים בחקלאות. תוקף הביטול החל מיום ה-1 בינואר 2016.

כמו כן, הוחלט על הגדלת הניכויים שיותרו למעסיקי עובדים זרים לכ-530 ש"ח (לעומת 230 ש"ח, היום).

בנוסף, מונה צוות שתפקידו לגבש תכנית כוללת לטיפול בשוק המזון הטרי – הורדת פערי התיווך, שינוי וייעול התמיכה הממשלתית בחקלאות תוך הפחתת המחיר לצרכן, פיתוח החקלאות ושימור ההתיישבות בישראל ועוד.

בהקשר זה ברצוננו להזכירכם, כי ברית פיקוח יזמה הגשת עתירה לבג"צ, במסגרתה התבקש צו ביניים, שימנע את כניסת הכללים החדשים בהקשר לביטול נקודות זיכוי לעובדים זרים לתוקף וכן לקיום דיון דחוף בעתירה[1]. בית המשפט הציע שהתקנות יובאו לעיון מחדש על ידי שר האוצר. שר האוצר לא שינה את עמדתו והעניין עומד לפני הכרעת בג"צ. בשלב זה קבע בג"צ, כי בשל דחיפות העניין הדיון בנושא יחודש בחודש אוקטובר 2015 (הדיון הראשוני אמור להתקיים בשבוע זה).

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  ראו חוזרנו 68/15.

דילוג לתוכן