PDF להורדה

התחייבויות לתשלומי פנסיה לחברי קיבוץ מתחדש – טיפול חשבונאי ודרישות גילוי – הוראה חשבונאית של רשם האגודות השיתופיות (הצעה)

שנה: 2015

מספר החוזר: 78.2015


רשם האגודות השיתופיות פרסם באתר האינטרנט של משרדו הצעה להוראה חשבונאית[1] בה נכללות הנחיות לגבי הטיפול החשבונאי ודרישות הגילוי בדוחות הכספיים של הקיבוץ. ההוראה חלה על קיבוץ מתחדש.

לפי ההצעה תחולת ההוראה הינה החל מהדוחות הכספיים לשנת 2015.

בכוונת הרשם לפרסם הנחיה זו כהוראה בקרוב.

להלן, בקווים כלליים, עיקרי ההוראה:

  • ייערך חישוב של הגרעון (או העודף) הפנסיוני – ההתחייבויות האקטואריות נטו לתשלומי פנסיה לחברי הקיבוץ ולעוזבים. הגרעון יבטא את הערך המהוון, בהתאם לעקרונות אקטואריים, של ההתחייבויות בניכוי מקורות הכשירים לקיזוז.

באומדן הגרעון יובאו בחשבון הפרמטרים הרלבנטיים לחישוב, הכוללים בין היתר:

  • בחישוב ההתחייבות: פנסיית המטרה, הרכב האוכלוסייה וגילה.
  • בחישוב המקורות לקיזוז מההתחייבות: מקורות מיועדים כשירים לקיזוז, שהינם נכסים מיועדים לתשלומי הפנסיה ותוכניות וזכאויות לקבלת תשלומי פנסיה.

הגרעון הפנסיוני יערך בהתבסס על חישוב אקטוארי.

  • בדוחות הכספיים תירשם התחייבות בגובה הגרעון הפנסיוני כנגד ההון העצמי.
  • בהוראה נכללו דרישות גילוי כמפורט בסעיף 4(ד) בהצעה.

יודגש, כי בכדי לעמוד בהוראה זו נדרשת הערכות מוקדמת, אשר היקפה ופרטיה ספציפיים לכל קיבוץ. לכן, מומלץ לקיים בהקדם דיון ומיפוי של הדרישות והצרכים בנושא זה.

יובהר, כי לא נקבעה חובת עריכת החישוב על ידי גורם מקצועי מסוים. יחד עם זאת, בשל מורכבות הדרישות אנו ממליצים להשתמש או להיעזר בשרותי  מומחה חיצוני לביצוע הנדרש.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

 

[1]    הוראה חשבונאית מספר 4 – הצעה "דיווח כספי בדבר התחייבות לתשלום קצבה לעוזב ופנסיה לחבר בקיבוץ מתחדש" – ההצעה נמצאת באתר רשם האגודות השיתופיות, כאמור, ובאתרנו.

דילוג לתוכן