PDF להורדה

דמי ניהול אינם בהכרח הכנסת עבודה של המנהל

שנה: 2015

מספר החוזר: 75.2015


ברצוננו לעדכנכם בפרסום פסק דין של בית המשפט המחוזי[1], ממנו עולה כי קיימת יכולת לשלם דמי ניהול מחברה אחת לשנייה, בעבור שירותי ניהול הניתנים על ידי בעל מניות בחברה המנהלת, בלא שאלו יסווגו כשכר עבודה.

להזכירכם, בחוזרנו 96/14 עדכנו בפסק דינו של בית המשפט המחוזי[2], שקבע שבמקרה שנדון באותו פסק דין, מדובר בהכנסת עבודה, אך ניתן ללמוד ממנו מהם התנאים בהם תשלום דמי ניהול, ששולמו על ידי קרן לחברה הנמצאת בבעלותו המלאה של עובד הקרן – לא יסווגו כשכר עבודה. התנאי העיקרי היה שהסכם ההעסקה ומאפייני ההעסקה בפועל אינם כוללים היבטים המאפיינים יחסי עבודה, כגון: תשלום בגין זכויות סוציאליות ופיצויי פיטורים, קביעת שעות עבודה, הגדרת תפקיד הדומה להסכם שכיר וכדומה.

להלן עיקרי פסק הדין:

מר בייגל החזיק ב-100% ממניות חברה. לאור חובות החברה אותר משקיע, שהעדיף להשקיע בחברה חדשה, שהתעתדה לעסוק בתחום פעילות החברה הקודמת. חלק מההשקעה בוצעה על ידי המשקיע וחלק על ידי מר בייגל. במסגרת הסכם ההשקעה נקבע, כי החברה החדשה תנוהל על ידי מר בייגל, באמצעות החברה הישנה.

לטענת פקיד השומה, דמי הניהול שהתקבלו על ידי החברה הישנה מהווים הכנסת עבודה של מר בייגל. לחלופין, מהווה מר בייגל קבלן עצמאי ודמי הניהול מהווים הכנסה מעסק.

בית המשפט קבע, כי אין לראות במר בייגל קבלן עצמאי, ונראה כי כוונת הצדדים היתה ליצור התקשרות, שבמסגרתה יעניק מר בייגל שירותי ניהול כייעוץ עסקי בלבד.

כמו כן, נקבע שהמבחן העיקרי לצורך הקביעה האם עסקה היא מלאכותית הוא מבחן ה"טעם המסחרי", אשר מטרתו לקבוע האם ישנו טעם מסחרי לעסקה מלבד הפחתת מס. במקרה הנדון יש טעם מסחרי בהעברת דמי הניהול לחברה הישנה, היות והמשקיע הציב תנאי להשקעה בחברה חדשה בלבד.

במקביל נקבע, כי מתן שירותי ניהול, באמצעות חברה, מהווה דרך מקובלת בעולם העסקי, ויש בכך טעם מספק להעברת דמי הניהול מהחברה החדשה לישנה, ולא לידי מר בייגל עצמו.

לפיכך יש נקבע, כי דמי הניהול אינם מהווים הכנסת עבודה בידי מר בייגל.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  ע"מ 1065/09 בייגל נ. פקיד שומה.

[2]  ע"מ 28320-05-12 קרן תל אביב לפיתוח נ. פקיד שומה ת"א.

דילוג לתוכן