PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – ספטמבר 2015 (תקציר)

שנה: 2015

מספר החוזר: 74.2015


  1. צירוף מועצות אזוריות נוספות לכללי המים

כידוע, מועצות אזוריות אינן נכללות בחוק תאגידי המים והביוב – כללים החלים רק על רשויות עירוניות. עם זאת, בשל הכוונה להסדיר את נושא סילוק הביוב מתחומי הישובים, הנמצאים בשטחי שיפוט המועצות – מוסיפה רשות המים, מפעם לפעם, מועצות אזוריות ומסדירה ומעדכנת בהן את סוגיית התעריפים וההיטלים.

המועצה האזורית היא זאת המנהלת את אותן ההנחיות בתחומה, וזאת על מנת שלא לגרום לחוסר שוויוניות בתחומי אותה רשות.

התיקון המוצע כעת נידון בישיבת מועצת הרשות ביום 10 בספטמבר 2015, והוא קובע כללים ל-6 מועצות אזוריות: חבל מודיעין, חוף אשקלון, שפיר, בני שמעון, שער הנגב וגדרות.

  1. הסדר מפורט לאזור קיצוב לעניין הקצאות מים למטרות חקלאות וטבע לשנות הרישוי 2016-18

באותה ישיבה (מיום 10 בספטמבר 2015), דנה מועצת הרשות בטיוטת כללי המים שלעיל, והיא אושרה לפרסום.

עיקרם של ההסדרים המוצעים – קביעת כמויות המים שניתן להתיר הפקתם ואספקתם למטרות הרישוי השונות.

  1. תזכורת לצרכני השפד"ן

לפני מספר שבועות, הזכרנו בחוזרנו שמאז שנת 2010 – חרף פרסום ברשומות(!) – רשות המים לא מאפשרת לצרכן שחרג מהקצאתו השנתית בשפד"ן – לקבל תוספת של מים אלו – ו"מעבירה" אותו אוטומטית – לקבלת מים שפירים בסיווג חקלאי.

המשמעות הכספית לאותו צרכן הינה תוספת של 0.88 ש"ח למ"ק! (החישוב: בחריגה בשפד"ן בשיעור של עד 10% – התקנה קובעת תעריף של 1.459 ש"ח למ"ק. מים שפירים לחקלאות, מחירם 2.34 ש"ח למ"ק).

לקראת סוף השנה החמישית בה חורגת רשות המים מתקנה שהיא עצמה פרסמה – אולי יימצא מי מהנפגעים (הרבים!) – שירים את הכפפה עבור כל השאר…

 

בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל  yntamari@gat.org.il

 

 

לכל לקוחותינו וקוראינו

שנה טובה וגמר חתימה טובה!

 

דילוג לתוכן