PDF להורדה

שיעור המע"מ יופחת ל-17%, החל מיום ה-1 באוקטובר 2015

שנה: 2015

מספר החוזר: 73.2015


ברצוננו לעדכנכם, כי בהתאם לצו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), תשע"ה-2015, יופחת שיעור מס ערך מוסף ל-17% (במקום 18% עד כה).

תחולת השינוי הינה מיום ה-1 באוקטובר 2015 ("היום הקובע").

שיעור המס נקבע בהתאם למועד בו מתחייבת העסקה במס הערך המוסף (ולא בהתאם למועד הנפקת החשבונית) – כאשר מועד זה משתנה בהתאם לסוג העסקה. יצוין, כי כללי המעבר מעוגנים במסגרת החוק וקובעים באילו נסיבות יחולו שיעורי מס הערך המוסף החדשים, ומי מהצדדים לעסקה יזוכה או יחויב בהפרש כתוצאה מהשינוי בשיעור המס.

להלן מספר הנחיות בנוגע לחיוב במס ערך מוסף בתקופת המעבר:

 • שיעור המס
 • במכירת טובין

החיוב חל במועד מסירת הסחורה לקונה. לכן, אין חשיבות לעיתוי התשלום ולמועד הוצאת חשבונית המס.

 • בטובין הנמסרים חלקים, חלקים – יחול החיוב במע"מ על כל חלק בפני עצמו – בהתאם למועד המסירה.
 • לגבי טובין שנמסרו לקונה לפני היום הקובע – תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 18%.
 • לגבי טובין שנמסרו ביום הקובע ואילך – תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 17% – גם באם התמורה שולמה, כולה או חלקה, לפני המועד הנ"ל.
 • יבוא טובין

ביבוא טובין המועד הקובע הוא יום שחרור הסחורה מהמכס. לפיכך, יחול מס בשיעור של 17% לגבי הטובין אשר ישוחררו מפיקוח המכס החל מיום הקובע.

 • עסקאות במקרקעין

באם הנכס נמסר לקונה או נרשם בספרי האחוזה (טאבו) עוד לפני תשלום מלוא המחיר – תחול החבות במע"מ על פי השיעור שחל ביום המסירה / הרישום (המוקדם מבניהם).

כאשר הנכס טרם נמסר לקונה וטרם נרשם בטאבו – יחול המע"מ על כל תשלום ותשלום בנפרד, בהתאם לשיעור שחל במועד התשלום.

באם שולמו מקדמות בגין הנכס עד לפני היום הקובע – יוטל עליהן מע"מ בשיעור של 18%.

 • השכרת נכסים

על השכרת נכסים חל מע"מ לפי בסיס מזומן, כלומר מועד החיוב במס יחול עם קבלת התשלום ועל הסכום שהתקבל.

 

 

 

 • מתן שירותים

ככלל, על עסקאות של מתן שירותים, חל החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל. מכאן, כל סכום שיתקבל החל מהיום הקובע – יחויב במע"מ בשיעור של 17%.

על עסקאות של מתן שירותים בהן מחיר העסקה הושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או בעסקאות של מתן שירותים שלא נקבע להן מחיר או שתמורתן, כולה או מקצתה, אינה בכסף, וכן בשירות שניתן על ידי עוסק, שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מיליון ש"ח בשנה וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א להוראות ניהול ספרים – החיוב במס יחול עם מתן השירות.

החיוב במע"מ לגבי שירותים אלו יחול בהתאם לשיעור המס אשר יהיה בתוקף ביום מתן השירות:

 • שירות שניתן לפני היום הקובע, יחויב במע"מ בשיעור של 18% – גם אם התמורה לשירות תשולם בפועל לאחר היום הקובע.
 • שירות שניתן החל מהיום הקובע, יחויב במע"מ בשיעור של 17%.

בשירות מתמשך שלא ניתן להפריד בין חלקיו – מועד החיוב במס יחול עם גמר נתינתו או במועד תשלום התמורה לפי המוקדם – ובהתאם יקבע שיעור המע"מ.

בשירות שניתן חלקים חלקים – יחול חיוב על כל חלק שניתן, בהתאם לשיעור המע"מ הרלבנטי.

שירותים הניתנים על בסיס התחשבנות חודשית קבועה (דוגמת שמירה, ניקיון וכדומה) – יחויבו בהתאם לשיעור המס שיחול בתקופה הרלבנטית.

 • הודעת זיכוי

הודעת זיכוי הבאה לתקן או לבטל חשבונית המתייחסת לתקופה שקדמה לשינוי – תונפק בשיעור הקודם – אף אם ההודעה הוצאה לאחר השינוי.

 • קיזוז מס תשומות

בתקופת המעבר חשוב לציין על גבי החשבונית את שיעור המע"מ הכלול בה וכדאי להקפיד גם על ציון סכום המע"מ. זאת גם באם לא נוהגים כך באופן רגיל.

יודגש, כי המע"מ הכלול בחשבונית המס יחושב בהתאם לכלליים המפורטים לעיל, ללא קשר למועד הוצאת החשבונית בפועל.

 • הצגת מחירים

באם המחיר יוצג ככולל מע"מ ללא ציון שיעור המע"מ – ההנחה תהיה שהוא כולל מע"מ בשיעור החדש.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן