PDF להורדה

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2015-2016 – פרק המסים

שנה: 2015

מספר החוזר: 72.2015


ברצוננו לעדכנכם בפרסומה של הצעת חוק התייעלות הכלכלית לשנים 2015 ו-2016 (תיקוני חקיקה), תשע"ה-2015. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה.

השנה, פרק המיסוי לא כולל העלאות מס מיוחדות או ביטול הטבות מס באופן דרמטי.

במקביל, פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין)(תיקון), תשע"ה-2015. בגדרו של הצו הוקטן שיעור מס הערך המוסף המוטל על עסקה בישראל ועל יבוא טובין  מ-18% ל-17%, וזאת בתוקף מיום 1 באוקטובר 2015[1].

כמו כן, הודיע שר האוצר על כוונתו להפחית את שיעור מס החברות, החל משנת 2016.

יודגש, כי הצעת החוק עשויה לעבור שינויים טרם אישורה.

להלן עיקרי הצעת החוק בתחום המיסוי:

 • מיסוי גמול פרישה – כל סכום או מענק, או טובת הנאה אחרת שמקבל עובד עם סיום עבודתו (לרבות פרישה) – בין במישרין ובין בעקיפין – יבואו בחשבון בקביעת הכנסתו וימוסו במס שולי (הכנסה פירותית).

"טובת הנאה אחרת" – כולל טובת הנאה שניתנה לעובד, כדי שלא יעסוק בתחומי הפעילות של המעסיק ("אי תחרות") או אגב הפסקת מתן שירותים, כדי שלא יעסוק בתחומי הפעילות של המעסיק או מזמין השירות.

 • רוח ההון ממכירת מניות בידי בעל מניות שליטה – בחישוב יובאו בחשבון כל הסכומים או טובות הנאה אחרות, שניתנו למוכר, בין השאר לשם מניעת תחרות.
 • נקודות זיכוי למי שסיים לימודים אקדמאיים – הארכת הוראת השעה לפיה נקודות הזיכוי הניתנות למי שסיים לימודים אקדמיים – יחולו במשך שנת מס אחת בלבד (כפי שחל כיום לגבי מי שסיים לימודיו בשנים 2014 ו-2015) לתקופה שמיום 1 בינואר 2016 ועד יום 31 בדצמבר 2020.
 • שינוי אופן מיסוי חברת בית – חברת בית, לפי סעיף 64 לפקודה, היא חברת מעטים שכל רכושה ועסקיה הם החזקת בניינים. לאור תיקון מודל המיסוי של החברה המשפחתית בתיקון מספר 197 לפקודה – מוצע להחליף את סעיף 64 לפקודה ולקבוע מודל דומה גם לחברת הבית. בנוסף, תכנוני מס רבים מתבצעים במעבר בין חברה רגילה לחברת בית, ולכן מוצע לקבוע, כי הטיפול במעברים אלה יתבצע בדרך דומה לזו שנקבעה לגבי החברה המשפחתית.
 • החלת הוראות חלק ה'2 לפקודה על שותפויות רשומות – הוראות חלק ה'2 לפקודה, שעניינו שינוי מבנה ומיזוג, יחולו על גם שותפויות רשומות שאישר המנהל לעניין.

חלק ה'2 לפקודה, בנוסחו הקיים, אינו כולל התייחסות לשינויי מבנה הנעשים באמצעות שותפויות. כך, למשל, הליכים כגון העברת נכס מחברה לשותפות, שבה החברה מחזיקה כמעט במלוא הזכויות, ביצוע הליך הדומה להליך מיזוג חברות או העברת נכס בין שותפויות שנמצאות בבעלות זהה, וכן הליכים נוספים – אינם אפשריים במסגרת הדין הקיים.

 • דיווח על קבלת ייעוץ בתכנון מס – תיווסף חובת דיווח בכתב בעת שימוש בחוות דעת או הסתמכות על ייעוץ מס, המייצר יתרון מס, שניתן על ידי גורם מקצועי, הנוגעת בעקיפין או במישרין, בחוקי המס (בפקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק מיסוי מקרקעין).

הדיווח יכלול, בין היתר, את הנתונים הבאים:

 • עצם מתן הייעוץ.
 • הפעילות הכלכלית שלגביה ניתן הייעוץ.
 • סיווג ההשלכות של הייעוץ על אופן המיסוי בדוחות המוגשים, כגון: ניכוי, פחת, סיווג הכנסה, סיווג הוצאה וכדומה.

תיקון זה יחול על הדוח לשנת 2015 ואילך.

 • תקופת בדיקת וקביעת שומה – מוצע להאריך את התקופה שבה פקיד השומה רשאי לבדוק את השומה ולקבוע שומה לפי מיטב שפיטתו / לשום ניכויים ל-4 שנים (במקום 3 שנים תקופת התיישנות, כיום) ובמקביל לבטל את השנה הנוספת, אשר תוקפה תלוי באישור המנהל.
 • מתן סמכות לפקיד שומה לקביעת שומה לפעולה או סוגיה מסוימות – לפקיד השומה תינתן סמכות, לקבוע בשומה חלקית, על פי מיטב שפיטתו, את סכום הכנסתו של אדם בנוגע לפעולה או סוגיה מסוימת.

באופן זה, פקידי השומה יוכלו לקבוע שומה חלקית אצל נישומים, אשר מזהים אצלם סוגיות בעייתיות כבר ממבט ראשון, ולאחר עיון מדוקדק, במידת הצורך, יוכלו לחזור ולקבוע בשומה את שאר הכנסותיו של הנישום. קביעה דומה מצויה כבר היום לגבי תכנוני מס חייבים בדיווח.

 • הורדת תקרת השכר, עליה העובד לא מחויב במס, בגין הפקדה לפנסיה ובגין רכישת ביטוח מועדף מפני אובדן כושר עבודה שהפקיד המעסיק – מארבע פעמים השכר הממוצע במשק לשלוש פעמים.
 • עיצום כספי על הגשת דוח מע"מ הכולל פרט לא נכון – בגין הגשת דוח מע"מ, הכולל פרט לא נכון, ללא הצדק סביר, יהיה מנהל מע"מ רשאי להטיל עיצום כספי בשיעור 25% מסכום המס, אשר לגביו בוצעה ההפרה.
 • החמרת הענשה כלפי מוציא חשבונית פיקטיבית – מי שהוציא חשבונית מס, מבלי שהיה זכאי לעשות כן, או לאחר שנאסר עליו לעשות כן, מנהל מע"מ רשאי להטיל עליו עיצום כספי בשיעור 25% מסכום המס הנובע מהחשבונית כאמור. במקרה של הפרה חוזרת יהיו רשאים מנהל מע"מ או מי שהוסמך על ידו, להטיל כפל סכום העיצום כאמור.
 • החלת חובת דיווח מקוון על דוחות שיש להגישם בהתאם לחוקי מס ערך מוסף, חוק הבלו על דלק, וחוק מיסוי מקרקעין.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  חוזר בנושא יפורסם בקרוב.

דילוג לתוכן