PDF להורדה

ועדת הכספים ממליצה לבטל את ההיטל על העסקת עובדים זרים בחקלאות ועל הענקת נקודות זיכוי לעובדים אלו

שנה: 2015

מספר החוזר: 68.2015


 

ברצוננו לעדכנכם, כי בעקבות דיון שהתקיים לאחרונה בוועדת הכספים של הכנסת בנושא ביטול ההיטל המוטל על מעסיקיהם של עובדים זרים בחקלאות, המליץ יו"ר ועדת הכספים של הכנסת לשרי האוצר והחקלאות לבטל את ההיטל ובמקביל להעניק נקודות זיכוי לעובדים אלו.

יודגש, כי יו"ר הועדה ביקש מהשרים לטפל בעניין באופן מידי.

נזכיר, כי בעקבות יוזמתנו הוגשה עתירה לבג"ץ, במסגרתה התבקש צו ביניים, שימנע את כניסת הכללים החדשים בהקשר לביטול נקודות זיכוי לעובדים זרים, לתוקף – בג"ץ נתן ארכה לשר האוצר בכדי להחליט אודות תוקף תקנות ביטול נקודות הזיכוי לעובדים הזרים[1].

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  ראו חוזרינו 29/15 ו-62/15.

דילוג לתוכן