PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – אוגוסט 2015 (תקציר)

שנה: 2015

מספר החוזר: 67.2015


  1. תוספת מים לשימוש חקלאי במערכת המים הארצית

כמו בכל שנה, לקראת סוף הקיץ – גם השנה פרסמה מועצת הרשות למים וביוב (במסגרת הוראת שעה), הזמנה לציבור להשמיע עמדתו בסוגיית מתן אפשרות לספקים מסוימים לספק כמויות נוספות של מים לחקלאות במערכת המים הארצית (בלבד).

המגבלות למתן התוספות הן:

–   התוספות הן במערכת המים הארצית בלבד.

–   התוספות מוגבלות ל-30% בלבד מהקצאת המקור של מים שפירים לצרכן.

–   ניתן לקבל את התוספות עד ליום 31 בדצמבר 2015.

–   התוספת יכולה לחול על צרכן מקורות ועל צרכן המפיק את המים ממקור פרטי.

–   ניתן לקבל גם תוספות במי-קולחין, ואם לא תהיינה כמויות מספיקות של מים אלו, ניתן יהיה לקבלן במים שפירים (כמובן, בתעריף תואם).

–  כל תוספת של מים שפירים תהיה בתעריף חריגה – כקבוע בתקנות – בסך של 2.574 ש"ח למ"ק (כידוע, תעריף מים שפירים במסגרת ההקצאה השנתית, עומד על 2.34 ש"ח למ"ק).

  1. מים לגינון ציבורי במגזר ההתיישבותי

הסאגה סביב סוגיית תעריפי המים לגינון ציבורי במרחב הכפרי נמשכת זו השנה השלישית ברציפות, מבלי שרשות המים  מבהירה מתי יושם לה סוף.

  1. תעריפים עתידיים למים שפירים בחקלאות

כידוע, תעריף המים השפירים לחקלאות באספקה ממקורות עומד כיום על 2.34 ש"ח למ"ק.

ממידע שקיבלנו מהתאחדות חקלאי ישראל, עולה, שלקראת ראשית 2016 (מועד סיום הסכם המים שנחתם ביום 16 בנובמבר 2006), בכוונת רשות המים לייקר את המים השפירים לחקלאות לתעריף שמעל ל-3 שקלים למ"ק.

 

בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל  yntamari@gat.org.il

דילוג לתוכן