PDF להורדה

אגודות שיתופיות שאינן פעילות – חובת דיווח לרשם

שנה: 2015

מספר החוזר: 66.2015


בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות, על אגודה שיתופית להגיש דיווחים שונים לרשם האגודות השיתופיות. יובהר, כי גם אגודות שיתופיות שאינן פעילות, חייבות בדיווחים לרשם.

להלן הדיווחים הנדרשים על ידי הרשם מאגודות שאינן פעילות:

  • דיווח על בחירת ועד ההנהלה

על האסיפה הכללית לקיים בחירות בתום תקופת כהונת הוועד, בהתאם לתקנון האגודה.

תוך 15 יום, מיום קיום האסיפה הכללית בעניין זה, על האגודה להעביר את הפרוטוקול בנושא הבחירות למשרד הרשם.

  • דיווח על חוסר פעילות כספית

בתום כל שנת כספים על האגודה להעביר לרשם הודעה – לפיה לא היתה פעילות כספית באגודה למן יום הקמתה (או מהשנה האחרונה בה היתה לאגודה פעילות כספית). על יו"ר ועד ההנהלה לחתום על הודעה זו.

 

יודגש, כי אי דיווח לרשם בהתאם לתקנות, מהווה עבירה מנהלית, אשר בגינה מוטלות סנקציות כספיות הן על האגודה והן על חברי ועד ההנהלה.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן