PDF להורדה

קרן חדשה לסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים

שנה: 2015

מספר החוזר: 65.2015


משרד הכלכלה רואה חשיבות רבה בהשתתפות תאגידים ישראלים בפרויקטים בינלאומיים בחו"ל, מתוך מטרה להביא להגדלת כושר התחרות שלהם בשווקים הבינלאומיים.  על כן, הקים המשרד קרן לסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים, אשר תסייע לתאגידים ישראלים במימון העלויות הכרוכות בכך.

להלן פרטים על הקרן החדשה:

 • תמצית תנאי סף מצטברים לקבלת מענק מהקרן
 • מדובר באספקת שירותים או שירותים ומוצרים, אך לא אספקת מוצרים בלבד, בהיקף כספי מוערך מראש, ובלבד שאינו מיועד לאספקת שירותים או שירותים ומוצרים לגורמים צבאיים – חלקו של התאגיד בפרויקט חייב להיות בעל ערך מוסף ישראלי של 35% לפחות.
 • בעת ביצוע סקר היתכנות, שהינו סקר מוקדם, לביצוע הפרויקט במטרה האם ניתן לבצע את הפרויקט בעלות ובתנאים כלכליים כדאיים – שווי הפרויקט שבדיקת ההיתכנות מתייחסת אליו הוא לפחות 2 מיליון דולר ארה"ב.
 • בעת הגשת הצעה למכרז – שווי הפרויקט הוא לפחות חצי מיליון דולר ארה"ב.
 • מחזור המכירות השנתי של החברה אינו גבוה מ-400 מיליון ש"ח.
 • הוועדה במשרד הכלכלה השתכנעה כי לפרויקט יש מקורות מימון מבוססים.
 • התאגיד אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים או פירוק, או בהליכים משפטיים/ בוררות עם מי מהארגונים הכלכליים הבינלאומיים.
 • לתאגיד אין חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה.
 • התאגיד אינו מקבל תמיכה נוספת מהממשלה לביצוע העבודה.
 • החברה אינה מקבל מימון מלא או חלקי מהמזמין לביצוע העבודה ואינו שותף פוטנציאלית לרווחי הפרויקט. (מזמין הוא גורם שאינו ישראלי ואשר התאגיד אינו בעל מניות בו או שותף פוטנציאלי לרווחיו).
 • יוצגו מסמכים מטעם המזמין המעידים על כוונתו להוציא פרויקט לביצוע בין במכרז ובין שלא במכרז.
 • לא יאושר מענק בגין סקר היתכנות והגשת הצעה למכרז בעבור אותו פרויקט.
 • הגשת בקשה הכוללת תיאור הפרויקט (יש לפרט תחומו) לרבות השווי הכספי, הפוטנציאל הגלום בו, היכולת לפעול בשוק היעד, תיאור הערך המוסף למשק הישראלי בהשתתפות התאגיד בפרויקט, תכנית עסקית וכדומה.

 

 

 

 

 • אמות מידה למתן המענקים

נדרש ציון כולל מעל 60:

אמת המידה ניקוד
התרומה העשויה לצמוח למשק הישראלי מביצוע הפרויקט במדינת היעד (במונחי גידול ביצוא, גידול במצבת כוח האדם, תרומה לתעשייה הישראלית בארץ ועוד). 20
יכולת החברה לבצע את הפרויקט אם תזכה בו במונחי ניסיון, כוח אדם, יכולות ניהול וטכנולוגיה רלבנטית. 20
–          מחזור המכירות השנתי של החברה ביחס לפרויקט – באמת מידה זו ינוקדו רק חברות בעלות מחזור מכירות שנתי שהינו מתחת ל-100 מיליון ש"ח  כמפורט להלן: מחזור עד 25 מיליון ש"ח – 15 נקודות. מחזור מעל 25 מיליון ש"ח ופחות מ-50 מיליון ש"ח – 10 נקודות. מחזור מעל 50  מיליון ש"ח ופחות מ-75  מיליון ש"ח – 5 נקודות. מחזור מעל 75  מיליון ש"ח ופחות מ-100  מיליון ש"ח – 2 נקודות. 15
פוטנציאל התממשות הפרויקט, לרבות בחינת מקורות מימון, מתחרים ושוק היעד. 20
פעילות חדשה חברות הפועלות לראשונה בשוק הפרויקטים והמכרזים הבינלאומיים או חברות הפועלות לראשונה בשוק גאוגרפי חדש או בתחום פעילות חדש. 10
התרשמות כללית של חברי הוועדה מפוטנציאל החברה, לרבות, חוסנה הפיננסי, יכולותיה הניהוליות ופוטנציאל השפעת העבודה על יכולתה להשתתף בפרויקטים עתידיים. 15

 

 • שיעורי השתתפות במימון
 • המענק הכספי להשתתפות במימון סקר היתכנות יהיה בגובה של עד 50% מההוצאות המוכרות (שעות העבודה, שכירת קבלני משנה בישראל ובחו"ל, הוצאות פנים מפעליות, הוצאות הכרוכות בנסיעות למדינת היעד וכן שכר יועצים בארץ ובחו"ל בתחומים הבאים, כגון: משפט, מס, מימון, תכנון ועלויות נוספות הנוגעות להכנת העבודה) לעבודה ולא יותר מ-800 אלף ש"ח.
 • המענק הכספי להשתתפות במימון הכנת הצעה למכרז יהיה בגובה של עד 50% מההוצאות המוכרות לעבודה, ולא יותר מ-100 אלף ש"ח להצעה עבור פרויקט בשווי מינימלי של חצי מיליון דולר ארה"ב ועד 2 מיליון דולר ארה"ב.
 • המענק הכספי להשתתפות במימון הכנת הצעה למכרז יהיה בגובה של עד 50% מההוצאות המוכרות לעבודה ולא יותר מ-400 אלף ש"ח להצעה, שגובהה למעלה מ-2 מיליון דולר ארה"ב.

 

 

 • על אף האמור לעיל, שיעור ההשתתפות מההוצאות המוכרות של חברות מיישובי הדרום ויישובי עוטף עזה,  יגדל מעד 50% לעד 60%.
 • הוצאות הנסיעה והאש"ל לא יעלו על 20% מסך המענק הכספי.
 • במקרה של מימון חלקי מהמזמין, ינוכה חלק זה מדרישת ההוצאות המוכרות.

 

 • החזר המענק
 • במידה ומסיבות בלתי תלויות בה, לא זכתה החברה לבצע הפרויקט, יהפוך המענק לסופי ולא יוחזר.
 • החברה נדרשת לדווח על זכייתה/אי זכייתה בפרויקט בצירוף העתק ההודעה שקיבלה לא יאוחר מ-30 יום מהמועד הקובע.

 

 

האמור לעיל נמסר בתמציתיות.

לפרטים נוספים ולמידע ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון: 052-3387049,             avim@mbtcpa.co.il

 

 

דילוג לתוכן