PDF להורדה

החבות במע"מ של ביצוע השקעות פיננסיות – סיווג כ"מוסד כספי"

שנה: 2015

מספר החוזר: 61.2015


ברצוננו להביא לידיעתכם, החלטת מיסוי[1], שניתנה לאחרונה על ידי רשות המסים, בנושא החבות במס ערך מוסף של ביצוע השקעות פיננסיות – סיווג כ"מוסד כספי".

המשמעות של סיווג כ"מוסד כספי" בחוק מס ערך מוסף, במקום עוסק מורשה, הינה, בין היתר, תשלום מס שכר ומס רווח, במקום תשלום מס עסקאות וקיזוז מס תשומות.

יודגש, כי כל מקרה ייבדק באופן פרטני ובהתאם לנסיבותיו.

העובדות

 • חברה בע"מ פועלת בישראל בהשקעות ובמסחר בניירות ערך בבורסה בישראל, בבורסה בחו"ל, והן בעסקאות מחוץ לבורסה.
 • השקעות החברה והמסחר בניירות הערך מתבצעים עבור החברה באמצעות כספיה.
 • החברה מבצעת מספר רב של פעולות השקעה ומסחר בניירות ערך.
 • שווי ההשקעות והמסחר בניירות ערך הינו גבוה.
 • פעילות החברה ממומנת, בין היתר, באמצעות הלוואות מתאגידים בנקאיים.

הבקשהבחינת הסיווג המתאים של פעילות החברה לצרכי חוק מס ערך מוסף.

תמצית הסדר המס ותנאיו

 • החברה תסווג לצרכי החוק כ"מוסד כספי" לאור הנסיבות והמאפיינים הבאים:
 • לחברה פעילות ענפה בשוק ההון ומחזורי קנייה ומכירה משמעותיים, החורגים באופן בולט מפעילות בעלת מאפיינים פרטיים.
 • פעילות החברה בתחום מסחר ניירות הערך דומה לפעילותם של גופים פיננסיים אחרים, כגון: בנקים, בתי השקעות וכדומה המנהלים תיקים ומסווגים לצרכי החוק כ"מוסד כספי".
 • בהסתמך על ההלכה שנקבעה בפסק דין רפאל מגיד ע"א 9187/06, מדובר בפעילות עסקית ולא בפעילות פרטית.
 • החברה פועלת בכספיה שלה והערך המוסף שלה בא לידי ביטוי ברווחים הנוצרים מפעילותה, רווחים שיש לכלול אותם במסגרת ה"מוסד כספי".
 • לאור סוג העסקאות המבוצעות על ידי החברה, היקף עסקאותיה, סכומיהן ותדירות העסקאות, פעילות החברה עונה להגדרת "מוסד כספי" בחוק מס ערך מוסף ולכן כלל פעילות החברה, בישראל ובחו"ל בתחום ניירות הערך (לרבות: בבורסה בישראל, בבורסות בחו"ל ועסקאותיה מחוץ לבורסה), יסווג כ"מוסד כספי" לצרכי החוק.

יובהר, כי הסיווג כ"מוסד כספי" חל גם על התאגדויות משפטיות אחרות (לרבות קיבוצים ותאגידים פרטים) ואנשים פרטיים – במידה והם מקיימים את אותו סוג ונפח פעילות.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  החלטת מיסוי 4396/15.

דילוג לתוכן