PDF להורדה

סיוע בקליטת עובדים חדשים בעסק

שנה: 2015

מספר החוזר: 60.2015


ברצוננו לעדכנכם, כי מסלול מענקים לתעסוקה, מטעם משרד הכלכלה, המיועד לסיוע בקליטת עובדים נוספים בעסק, נפתח להגשה.

התכנית מורכבת מ-4 מסלולים:

מסלול א' מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים באזורי הסיוע;

מסלול ב' מסלול אזורי סיוע לקליטת עובדים נוספים ביישובי עוטף עזה;

מסלול ג' מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך;

מסלול ד' מסלול אוכלוסיות ששיעור התעסוקה שלהן נמוך ביישובי עוטף עזה ויישובי הדרום.

לצורך ביצוע התכנית ולקבלת המענק נדרש המעסיק להכין בקשה מפורטת, בצירוף תכנית עסקית אודות פעילותו הכלכלית בשנים הבאות תוך פירוט העובדים שבכוונתו להעסיק.

את הבקשה למענק יש להגיש למשרד הכלכלה עד לתאריך ה-10 בספטמבר 2015, בשעה 14:00.

להלן פירוט המסלולים:

 • מסלול א' – מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים באזורי הסיוע אזורי עדיפות לאומית, עוטף עזה ותחום העיר ירושלים

מיועד למי שמבקש להקים עסק באזורי הסיוע או להרחיב עסק בהם, או להעתיק עסק אליהם, כאשר הוא מתחייב לארבעה תנאים במצטבר:

 • מינימום העסקה של עובדים חדשים: בהקמת עסק לפחות 5 עובדים חדשים. בהרחבת עסק – לפחות 5 עובדים חדשים, נוספים על משרות הבסיס. בהעתקת עסק – לפחות את מספר העובדים שהועסק על ידו לפני ההעתקה, או 5 עובדים חדשים, לפי הגבוה מבניהם.
 • שכר: עלות השכר הממוצעת החודשית לעובד, במהלך תקופת ההפעלה, תהא כפי שהתחייב המבקש בבקשתו. עלות השכר הממוצעת לא תעלה על 16,000 ש"ח ולא תפחת מעלות שכר של 6,661 ש"ח. עלות השכר תהיה צמודה לעליית שכר המינימום, לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, כפי שיעודכן מעת לעת.
 • תמהיל העובדים החדשים: לפחות 50% מהעובדים החדשים בעסק בהקמה, ובהרחבה – לפחות 50% מהעובדים החדשים, מעבר למשרות הבסיס, יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.
 • מקום מגוריהם של העובדים המזכים בסיוע: למעט אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך, יהיה רק מיישובים באזורי הסיוע.

שיעור הסיוע – עבור כל עובד, יינתן בהתאם לשיעורים הבאים מתוך עלות השכר של  העובד, ב-10 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד – 30%. החל מהחודש ה-11 להעסקה ועד לתום החודש ה-20 – 20%. החל מהחודש ה-21 להעסקה ועד לתום החודש ה-30 – 10%.

 • מסלול ב' – מסלול אזורי סיוע לקליטת עובדים נוספים ביישובי עוטף עזה

מיועד למי שמבקש להקים עסק בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה או להרחיב עסק בהם, או להעתיק עסק אליהם, כאשר הוא מתחייב לארבעה תנאים במצטבר:

 • מינימום העסקה של עובדים חדשים: בהקמת עסק – לפחות 2 עובדים חדשים. בהרחבת עסק – לפחות 2 עובדים חדשים, נוספים על משרות הבסיס. בהעתקת עסק – לפחות את מספר העובדים שהועסק על ידו לפני ההעתקה, או 2 עובדים חדשים, לפי הגבוה מבניהם.
 • שכר: כמפורט במסלול א'.
 • תמהיל העובדים החדשים: כלל האוכלוסייה.
 • מקום מגוריהם של העובדים המזכים בסיוע: כמפורט במסלול א'.

שיעור הסיוע – כמפורט במסלול א'.

 • מסלול ג' – מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך

מיועד למי שמבקש להקים או להרחיב עסק בכל אזור בארץ ולהעסיק עובדים מאוכלוסיות ששיעור התעסוקה שלהן נמוך, כאשר הוא מתחייב לארבעה תנאים במצטבר:

 • מינימום העסקה של עובדים: בהקמת עסק – לפחות 5 עובדים חדשים. בהרחבת עסק – לפחות 5 עובדים חדשים, נוספים על משרות הבסיס. על אף האמור – המתחייב להעסיק רק בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב, יוכל להעסיק 3 עובדים חדשים.
 • שכר: עלות השכר הממוצעת החודשית לעובד, במהלך תקופת ההפעלה, תהא כפי שהתחייב המבקש בבקשתו ולא תפחת משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום, בתוספת כל עלויות המעביד. עלות השכר תהיה צמודה לעליית שכר המינימום, לפי חוק שכר מינימום, כפי שיעודכן מעת לעת. לגבי קליטת עובד עם מוגבלות – לפחות שכר מינימום או שכר מינימום מותאם לפי חוק שכר מינימום ותקנותיו. חישוב עלות השכר הממוצעת החודשית תהא כמפורט במסלול א'.
 • תמהיל העובדים החדשים: לפחות 90% מהעובדים החדשים בעסק בהקמה, ובהרחבה – לפחות 90% מהעובדים החדשים, מעבר למשרות הבסיס, יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (חרדים, האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים בדואים וצ'רקסיים, אנשים עם מוגבלות והורים יחידים).
 • מקום מגוריהם של העובדים המזכים בסיוע: כמפורט במסלול א'.

במסלול זה ישנה העדפה לקבוצות הבאות מתוך האוכלוסיות ששיעור התעסוקה שלהן נמוך, הבא לידי ביטוי בשיעורי הסיוע מוגדלים – גברים בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.   גברים חרדים ו/או אנשים עם מוגבלויות  ו/או נשים הנמנות על בנות האוכלוסייה הערבית.

שיעור הסיוע – עבור כל עובד יינתן בהתאם לשיעורים הבאים מתוך עלות השכר של  העובד, ולא יותר מתקרת עלות שכר של 16,000 ש"ח על פי אחד משני תמהילי העובדים הבאים:

90% מהעובדים החדשים, יהיו מקרב האוכלוסיות ששיעור התעסוקה שלהן נמוך, כאשר עבור גברים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב שיעור ההשתתפות יהיה גבוה יותר:

ב-10 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד- 30% ו-35% לגברים בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב. החל מהחודש ה-11 להעסקה ועד לתום החודש ה-20 – 20% ו-25% לגברים בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב. החל מהחודש ה-21 להעסקה ועד לתום החודש ה-30 – 10% ו-15% לגברים בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.

90% מהעובדים החדשים, יהיו מקרב האוכלוסיות הבאות – גברים חרדים, ו/או אנשים עם מוגבלויות  ו/או נשים הנמנות על בנות האוכלוסייה הערבית:

ב-10 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד – 37.5%. החל מהחודש ה-11 להעסקה ועד לתום החודש ה-20 – 27.5%. החל מהחודש ה-21 להעסקה ועד לתום החודש ה-30 – 17.5%.

 • מסלול ד' – מסלול אוכלוסיות ששיעור התעסוקה שלהן נמוך ביישובי עוטף עזה ויישובי הדרום

מיועד למי שמבקש להקים עסק ביישובי עוטף עזה, ויישובי הדרום או להרחיב עסק בהם, או להעתיק עסק אליהם ולהעסיק אוכלוסיות ששיעור התעסוקה שלהן נמוך כאשר הוא מתחייב לארבעה תנאים במצטבר:

 • מינימום העסקה של עובדים חדשים: בהקמת עסק – לפחות 2 עובדים חדשים. בהרחבת עסק – לפחות 2 עובדים חדשים, נוספים על משרות הבסיס. בהעתקת עסק – לפחות את מספר העובדים שהועסק על ידו לפני ההעתקה, או 2 עובדים חדשים, לפי הגבוה מבניהם.
 • שכר: כמפורט במסלול א'.
 • תמהיל העובדים החדשים: לפחות 70% מהעובדים החדשים בעסק בהקמה, ובהרחבה -לפחות 70% מהעובדים החדשים, מעבר למשרות הבסיס, יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.
 • מקום מגוריהם של העובדים המזכים בסיוע: כמפורט במסלול א'.

שיעור הסיוע – עבור כל עובד יינתן בהתאם לשיעורים הבאים מתוך עלות השכר של  העובד, ולא יותר מתקרת עלות שכר של 16,000 ש"ח: ב-10 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד – 37.5%. החל מהחודש ה-11 להעסקה ועד לתום החודש ה-20 – 27.5%. החל מהחודש ה-21 להעסקה ועד לתום החודש ה-30 – 17.5%.

 • תנאי הסף להגשת בקשה למענק
 • תאגיד שעיסוקו העיקרי מענפי התעשייה או בענפי שירות מסוימים – למעט חברות כח אדם. התחייב לעמוד בתנאי המסלול ולבצע את הפעולות הבאות: לשלם לפחות את השכר המינימלי הקבוע במסלול המבוקש; להעסיק לפחות את מספר העובדים המינימלי הקבוע במסלול המבוקש; לעמוד בתמהיל העובדים הקבוע במסלול המבוקש; לוודא כי מקום מגוריהם של העובדים כקבוע במסלול המבוקש.
 • אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או פירוק ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה.

 

 • עומד בתנאי הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה בנושא: "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית" וצרף לבקשתו הצהרה ובקשה הנדרשת בהתאם להוראה זו.
 • צירף לבקשתו קבלה על הפקדה לבנק הדואר בסך 1,500 ש"ח לחשבון מס' 0000107, בבנק הדואר לפקודת משרד הכלכלה, מרכז ההשקעות בשובר תשלום רגיל או העברה בנקאית.

בקבלה חובה לציין את שם מבקש הסיוע כמי שהפקיד את הסכום. לא יתקבל תשלום שיבוצע לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת בקשות. יובהר כי, דמי הטיפול לא יוחזרו למבקש הסיוע גם אם בקשתו נפסלה ו/או נדחתה על ידי הוועדה.

 • עומד בתנאים הקבועים לעניין כפל הטבות.
 • תנאים נוספים כמפורט בהוראת המנכ"ל.

 

יובהר, כי בהוראת המנכ"ל בוצעו שינויים ביחס להוראות קודמות, על כן, יש לתת את הדעת להשלכות השינויים על כל תאגיד. כמו כן, יודגש, כי תקציב ההקצאה מוגבל – לפיכך, ישנה חשיבות לאופן הגשת המכרז.

 

לפרטים נוספים ולמידע ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון: 052-3387049,   avim@mbtcpa.co.il

 

 

 

דילוג לתוכן