PDF להורדה

עמותות – תשלום אגרה שנתית לשנת 2015

שנה: 2015

מספר החוזר: 6.2015


עמותה, בשנה שלאחר הקמתה, חייבת לשלם אגרה שנתית לרשם העמותות, או להצהיר, כי הינה עומדת בתנאים המקנים פטור מתשלום.

  • עמותה תהא פטורה מתשלום אגרה שנתית באם הינה ממלאת אחר התנאים הבאים:
  • תקציבה השנתי אינו עולה על סכום של 300,000 ש"ח.
  • העמותה אינה משלמת שכר בכל צורה שהיא, פרט לשכר המשולם עבור פעולות הנדרשות בחוק.

לצורך קבלת הפטור, על העמותה להצהיר על קיום התנאים על ידי שני חברי ועד העמותה, בפני עורך דין, המאשר את חתימותיהם בפניו.

  • גובה האגרה

גובה האגרה נגזר ממועד תשלומה:

אגרה מופחתתעמותה המשלמת את האגרה השנתית עד ליום 31 במרץ – זכאית לתשלום אגרה מופחתת. בשנת 2015 – סך של 1,314 ש"ח.

לאחר מועד זה ועד ליום 31 בדצמבר – על העמותה לשלם את סכום האגרה המלא. בשנת 2015 – סך של 1,607 ש"ח.

  • תשלום האגרה
  • בכל מקרה של תשלום אגרת רישום (בין בתשלום בשרת התשלומים ובין בבנק הדואר) יש לכתוב על השובר/קבלה: את מספר העמותה, שמה ושם המשלם.
  • במידה והתשלום הינו באמצעות אתר האינטרנט, בגמר ביצוע התשלום – יש להדפיס את אישור התשלום ולצרפו למסמכים המועברים למשרד הרשם.
  • במידה והתשלום הינו באמצעות שוברי תשלום, ניתן להזמינם באמצעות פנייה למוקד הזרוע העסקית במשרד הרשם. את השוברים ניתן לשלם בסניפי בנק הדואר בלבד.
  • במקרה של תשלום בבנק הדואר יתקבל רק הספח שכתוב עליו "עבור רשם העמותות".

יובהר, כי אי קיום הוראות כאמור לעיל עלול לגרום לדרישה לשלם שוב אגרה.

במידה והעמותה לא תקבל (באמצעות הדואר) שובר לתשלום האגרה עד סוף פברואר 2015, וכן לבירור פרטים נוספים, ניתן לפנות למוקד הטלפוני רשות התאגידים בימים א'-ה', בין השעות 08:30 ועד 16:00, בטלפון: 1-700-70-60-44.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382805

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן