PDF להורדה

הקמת קרן מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית בקיבוצים – עדכון

שנה: 2015

מספר החוזר: 58.2015


ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה אושרה בקריאה ראשונה, הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 12), תשע"ה-2015. בהצעת החוק, מוצע להוסיף להגדרת "עמית-מעביד" עמית שהוא קיבוץ או מושב שיתופי, המשלם כספים לקופת גמל מרכזית, בשל מחויבות לתשלום פנסיה לחבריו.

נזכיר, כי מאז תיקון 3 לחוק קופות הגמל[1], במסגרתו בוטלה קופת הגמל "עמית קיבוץ" – לא היה מכשיר חיסכון מרכזי לקיבוצים ולמושבים השיתופיים, אשר ההפקדה אליו מוכרת בניכוי ובזיכוי לצרכי מס.

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 – "עמית-מעביד" – מוגדר כעמית שהוא מעביד המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בעד עובדיו. כעת, כאמור לעיל, מוצע להוסיף להגדרה זו עמית שהוא קיבוץ או מושב שיתופי, המשלם כספים לקופת גמל מרכזית, בשל מחויבות לתשלום פנסיה לחבריו. מטרת תוספת זו לאפשר הסדרים פנסיוניים ייחודיים לקיבוצים או למושבים שיתופיים דרך קופת גמל מרכזית, בדומה להסדרי פנסיה תקציבית קיימים המנוהלים בקופת גמל מרכזית לקצבה או קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית.

מכשיר זה בא, בין היתר, לענות על הצורך בצבירת כספים לכיסוי החוב הפנסיוני, שנוצר בקיבוצים כלפי החברים הוותיקים.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לגברת אורנה כהן, בטלפון: 03-6382864

orna@mbtcpa.co.il

[1]  ראו נא חוזרנו 27/14.

דילוג לתוכן