PDF להורדה

תכנית אתגר – עידוד מו"פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים

שנה: 2015

מספר החוזר: 57.2015


ברצוננו לעדכנכם בפרסומה של תכנית אתגר "עידוד מחקר ופיתוח מוכוון אתגרי בריאות גלובליים", מטעם המדען הראשי במשרד הכלכלה.

תאריך הגשה של הצעות ראשונית לתוכנית עד ל-15 אוגוסט 2015.

 

 • רקע

בשל אופיים ההומניטרי של אתגרי בריאות בעולם המתפתח, נרתמו מדינות רבות בעולם המתועש לסייע במציאת פתרונות טכנולוגיים, שיסייעו בהתמודדות עם אתגרים אלה, בדרך של עידוד מחקר ופיתוח טכנולוגי בתחומים הרלוונטיים. בישראל קיימים ידע ויכולות מחקר ופיתוח תעשייתי בתחומי מדעי החיים בכלל, ובתחום בריאות הציבור על היבטיו השונים בפרט.

 • הגדרות
 • "אתגר בריאות גלובלי" – מחסום משמעותי העומד בפני פתרון בעיה חשובה בתחום הבריאות במדינות המתפתחות, אשר לו פוטנציאל להשפעה גלובלית רחבה ככל שייושם.
 • "מדינות מתפתחות" – מדינות המוגדרות כמדינות מתפתחות, על ידי קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי.
 • "מדינות יעד" – מדינות מתפתחות המוגדרות על ידי משרד החוץ כמדינות יעד מועדפות לסיוע חוץ ושיתוף פעולה בינלאומי, בהתאם לרשימה שתפורסם על ידי משרד החוץ מעת לעת.
 • "מבקש" – יזם, קבוצת יזמים, תאגיד קטן או בינוני (עד 100 עובדים), עמותה או מוסד מחקר, שמקום מושבם הקבוע בישראל, הפועלים בהתאם לדיני מדינת ישראל, ובמקרה של תאגיד מכוח ובהתאם לדיני מדינת ישראל.
 • "מחקר ופיתוח מוכוון אתגרי בריאות גלובליים" – מחקר ופיתוח תעשייתי שמטרתו לפתח מוצר להתמודדות עם אתגרי בריאות גלובליים, לרבות בתחומים הבאים: הנגשת שירותי בריאות, סניטציה, מחלות שנישאות על ידי טפילים, בריאות ילודים ואימהות, בריאות קהילתית, בריאות נפשית, טיפול בשפכים, חקלאות מתקדמת, השקיה בתנאי מדבר, מכשור רפואי ועוד.
 • "מוצר" – משמעו כל אחד מאלה: מוצר חדש, שיפור מהותי במוצר קיים (לרבות התאמתו לשוקי המדינות המתפתחות), תהליך חדש, שיפור מהותי בתהליך קיים (לרבות לצורך הוזלה משמעותית של תוצרי התהליך) או הוכחת היתכנות טכנולוגית, המבוססים על מחקר ופיתוח מוכוונים אתגרי בריאות גלובליים.
 • "מחקר" – חקירה מתוכננת במטרה לגלות ידע חדש, מתוך ציפייה שידע זה יהא מועיל בפיתוח מוצר או תהליך חדשים או לשם שיפור מהותי במוצר או בתהליך קיימים.
 • "תכנית מאושרת" – תכנית שאושרה על ידי הוועדה, המבוססת על תכנית למחקר ופיתוח מוכוון אתגרי בריאות גלובליים, שכתוצאה ממנו יפותח מוצר.
 • "תקופת ביצוע" – התקופה שאישרה הוועדה למקבל האישור לבצע את התכנית המאושרת, ואשר לא תעלה על תקופה של 12 חודשים. הוועדה רשאית להאריך את תקופת הביצוע ב-12 חודשים נוספים לכל היותר, במידה והשתכנעה כי הדבר נחוץ להשלמת התכנית המאושרת (ללא תוספת תקציב).
 • "תקציב מאושר" – סך תקציב התכנית המאושרת, הכולל הוצאות מוכרות, שאושרו על ידי הוועדה. תקציב זה מורכב ממימון הממשלתי וממימון המשלים, כפי שאושר על ידי הוועדה.
 • תנאי סף לקבלת מימון ממשלתי

תנאי הסף לקבלת מימון ממשלתי מכוח הוראת מנכ"ל זו הינו עמידת המבקש בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

 • הבקשה היא לתכנית מחקר ופיתוח מוכוון אתגרי בריאות גלובליים, שכתוצאה ממנו יפותח מוצר.
 • המבקש לא קיבל ואינו מקבל סיוע מהממשלה בגין מרכיבים בתכנית המוגשת על ידו בהתאם להוראת מנכ"ל זו.
 • המבקש אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, פירוק וכדומה ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה.
 • ממלא אחר תנאי הוראת מנכ"ל מספר 0.4 בנושא: "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית".
 • אמות מידה למתן המענקים

הוועדה תבחן ותשקול רק הצעות שעברו את תנאי הסף המפורטים לעיל. הבקשות ייבחנו על פי אמות המידה המפורטות להלן:

 • השפעה פוטנציאלית על מצב הבריאות במדינות המתפתחות – מידת התרומה של תוצרי המחקר ופיתוח לפתרון אתגרי בריאות במדינות המתפתחות. אפשרות ליישום תוצרי המחקר ופיתוח במדינות המתפתחות לצורך שיפור הבריאות, הצלת חיים ו/או הפחתת נכויות.
 • המוצר והטכנולוגיה – גישה שונה ומקורית, התכנות טכנולוגית, יתרונות לעומת פתרונות קיימים, יכולת להגיע לאבני דרך משמעותיים תוך תקופת הביצוע וקיום תכנית מחקר ופיתוח ריאלית לתקופת הביצוע.
 • איכות הצוות – ידע וניסיון של המבקש בתחום הרלבנטי ויכולות כוח האדם העומדות לרשות המבקש לשם השגת יעדי התכנית המאושרת.
 • גמלון (Scalability) – קיום תכנית ברורה ליישום תוצרי המחקר והפיתוח לפתרון אתגרי בריאות במדינות המתפתחות בקנה מידה מסחרי, בתוך מסגרת זמן סבירה, לרבות הסיכוי לגייס מימון ו/או שותפים מתאימים להמשך הפיתוח והמסחור.

 

 • חדשנות משולבת – שילוב החדשנות הטכנולוגית עם חדשנות חברתית ועסקית, בדרך שתסייע להשיג השפעה מרבית של תוצרי המחקר והפיתוח על התמודדות עם אתגרי בריאות, לרבות שיתוף פעולה עם מיזמים חברתיים רלוונטיים במדינות המתפתחות, מתוך מתן עדיפות למדינות היעד.
 • הגשת הבקשה והדיון בה

הגשת בקשה לתמיכה לפי הוראה זו תעשה כמפורט להלן:

 • בשלב ראשון, על המבקש להגיש הצעה ראשונית.
 • הבקשות שהוגשו עד למועד שנקבע, תיבחנה על ידי הוועדה לשם בדיקת עמידתן בתנאי הסף ואמות המידה הקבועות בהוראה זו.
 • הוועדה תקבע ציון איכות מינימלי למעבר הצעה ראשונית לשלב השני, בהתחשב בכמות ובאיכות הבקשות והתקציב העומד לרשותה.
 • מבקש שהצעתו עברה לשלב השני יידרש להגיש הצעה מפורטת, אשר תועבר לבדיקת בודק מקצועי, מטעם לשכת המדען הראשי, ולאחר מכן לבחינה נוספת בוועדה, הכל בהתאם לאמות המידה הקבועות בהוראה זו.
 • הבקשות ייבחנו זו מול זו, על בסיס תחרותי.
 • סכום המימון לתכנית מאושרת
 • המימון הממשלתי יהיה בשיעור השתתפות של 90% מהתקציב המאושר והיקפו לא יעלה על 500,000 ש"ח לכל תקופת התכנית המאושרת.
 • לוועדה סמכות לאשר מנימוקים מיוחדים שירשמו, כגון: במקרים של פרויקטים פורצי דרך בתחום מחקר ופיתוח מוכוון אתגרי בריאות, מענק הגבוה מסכום המענק המרבי המפורט לעיל, ועד לגובה של 1 מיליון ש"ח.
 • תמלוגים

מקבל האישור ישלם תמלוגים ללשכת המדען הראשי מכל הכנסה שתנבע מטכנולוגיה ו/או מוצר שיפותחו במסגרת התכנית המאושרת, או ממוצר הנובע מהם, לרבות שירותים הנלווים למוצר או הכרוכים בו, עד לפירעון מלא של המימון הממשלתי שניתן.

על אף האמור לעיל, הכנסות ממכירות המוצר לשימוש במדינות היעד יהיו פטורות מתמלוגים.

 

לפרטים נוספים ולמידע ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125eyal@mbtcpa.co.il

ד"ר עמי נאוה, בטלפון 050-7731956,  amin@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן