PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – יולי 2015 (תקציר

שנה: 2015

מספר החוזר: 50.2015


 

ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המים פרסמה את "ספר תעריפי המים והביוב – תעריפים לצרכני מים וביוב (מקורות, ספקים מקומיים ותאגידים) – 1.7.2015"[1].

  • בעמודים 1 עד 10 – תעריפי המים החדשים באספקה ממקורות שבתוקף מיום 1 ביולי 2015.

כפי שפרטנו בחוזרנו מיוני האחרון – הייתה הפחתה של 1% בכל התעריפים לעומת התעריפים שפורסמו ב-1 בינואר 2015.

  • בעמודים 22 עד 25 – מתפרסמים שיעורי היטלי ההפקה החדשים (שנכנסו לתוקף עוד ביום 16 בפברואר 2015, אך מתפרסמים רק כעת).

יושם לב, כי תעריפים אלה – להבדיל מתעריפי מקורות – התייקרו בשיעור של 1.7%.

 

אנו עוקבים אחר מהלך הדיונים בין נציגי הסקטור החקלאי ואגודות המים החקלאיות, לבין רשות המים (והאוצר) באשר לתעריפי המים לגינון בהתיישבות, וכן הוויכוח (שהגיע אשתקד לבג"צ) באשר לתעריפי המים לבית במגזר ההתיישבותי – תעריפים שנכנסו לתקפם בראשית 2013, והחורגים מכל נורמה הגיונית והוגנת, ששני הגורמים הללו – רשות המים והאוצר – טרם השכילו להבהיר ולהסביר את פשרם.

אנו נפרט יותר בנידון לאחר החלטה שאמורה להתקבל – כנראה בשבועות הקרובים.

 

בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל  yntamari@gat.org.il

[1]  הספר נמצא באתר רשות המים ובאתרנו.

דילוג לתוכן