PDF להורדה

שותפויות – תשלום אגרה שנתית לשנת 2015

שנה: 2015

מספר החוזר: 5.2015


בהתאם לתקנות השותפויות (רישום ואגרות), על כל שותפות לשלם אגרה שנתית לרשם השותפויות.

להלן גובה האגרה השנתית לשנת 2015:   

  • בגין תשלום עד לסוף פברואר 2015 – סך של 1,130 ש"ח (אגרה מופחתת).
  • בגין תשלום החל מיום ה-1 במרץ 2015 ועד ליום 31 בדצמבר 2015 – סך של 1,502 ש"ח.

יובהר, כי:

  • כל תשלום בסכום הנמוך מהקבוע בתקנות ייחשב כתשלום חלקי בלבד.
  • את האגרות ניתן לשלם בכל סניפי בנק הדואר, לחשבון רשם השותפויות, בשובר מיוחד שנשלח לכל שותפות, לפי הכתובת הרשומה אצל רשם השותפויות או באמצעות אתר האינטרנט של רשות התאגידים.
  • שותפות שפורקה מרצון תהיה חייבת באגרה שנתית עד השנה שבה מסרה לרשם הודעה על פירוקה.

 

במידה והתשלום נעשה באמצעות אתר האינטרנט של רשות התאגידים – בגמר ביצוע התשלום יש להדפיס את אישור התשלום ולצרפו למסמכים המועברים למשרד הרשם.

במידה והתשלום הינו באמצעות שוברי תשלום, ניתן להזמינם באמצעות פנייה למוקד הזרוע  העסקית ברשות התאגידים. את השוברים ניתן לשלם בסניפי בנק הדואר בלבד.

לבירורים ניתן לפנות למוקד המידע של רשות התאגידים בטלפון: 1-700-70-60-44, בשעות 16:00-08:30 בימים א-ה' או בפקס: 02-6467868, או באמצעות הדוא"ל:

moked-tagid@justice.gov.il

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382805

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן