PDF להורדה

החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות – הוראת פרשנות מספר 6/2015

שנה: 2016

מספר החוזר: 5.2016


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה את הוראת פרשנות מספר 6/2015 – החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות.

להלן עיקרי ההוראה:

מכירת פירות וירקות תהייה חייבת במס בשיעור אפס, בתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:

 • הפירות והירקות הם מהסוגים ששר האוצר קבע בתוספת הראשונה והשנייה לתקנות.

דהיינו, מכירת פירות או ירקות שלא מופיעים בתוספות האמורות, תהיה חייבת – במס בשיעור מלא.

 • הפירות והירקות לא עברו עיבוד
 • להלן מספר פעולות שלא ייחשבו לפעולות של עיבוד: ניקוי, בירור, אריזה, הבחלה, החסנה וקירור (שאינו הקפאה).

עיבוד הינו פעולה המשנה דבר מה במוצר המקורי ומתאימה אותו לשימוש המבוקש.

 • פעולה של דינוג לצרכי שימור – אינה מהווה פעולת עיבוד ובתנאי שהדינוג לא שינה את צורתו הטבעית של הפרי (למשל קילוף).

יודגש, כי במידה ובוצעה בירק או בפרי פעולה שלא צוינה במפורש בסעיף, יש לראות בפעולה זו כ"עיבוד", והמכירה תהיה חייבת במס בשיעור מלא.

להלן מספר דוגמאות לפעולות המהוות עיבוד של פירות וירקות ומכירתם תהיה חייבת במס בשיעור מלא:

 • מכירת תפוחי אדמה קלופים שהושרו בחומר מלבין המונע את השחרתם.
 • מכירת אגוזי אדמה (בוטנים) קלופים או קלויים.
 • מכירת שקדים שקולפו מקליפתם.
 • מכירת פירות מיובשים שלא עברו תהליך ייבוש טבעי (כגון: תמרים, שזיפים וכדומה).
 • מכירת פירות וירקות שעברו תהליך של הקפאה.
 • מכירת מגש או סלסלה הכוללים גם פירות ו/או ירקות המעוצבים באופן מסוים, כך שהפירות או הירקות נחתכו, נקטמו ועוצבו בצורה השונה ממצבם המקורי.

יודגש, כי מכירת המארז כולו תהיה חייבת במס בשיעור מלא, אף אם המארז כולל גם פירות וירקות שלא עברו חיתוך ועיצוב והם מונחים במארז, זאת מהנימוק שהמארז הנמכר באופן זה, הופך למוצר מוגמר אחר אשר במהותו אינו מקיים את תכלית החוק -לעודד צריכת פירות וירקות בצורתם הראשונית והטבעית.

 • מכירת פיצוחים למיניהם (כגון גרעיני חמנייה) העוברים קילוף, קליה, תיבול וכדומה.

 

 • מכירת סלט המכיל ירקות ופירות חתוכים.
 • מכירת פירות או ירקות קלופים או חתוכים (למשל רימון מקולף, פומלה מקולפת, שקית המכילה תערובת חסה, כרוב, גזר וכדומה).
 • מכירת מיץ המופק מסחיטת פירות או ירקות.
 • מכירת זרעים של פירות, ירקות, ועשבי תיבול, לרבות זרעים שנשתלו בעציץ.

להלן מספר דוגמאות לפעולות שאינן מהוות עיבוד של פירות וירקות ומכירתם תהיה חייבת במס בשיעור אפס:

 • מכירת קלחי תירס ארוזים במגשים כאשר הם נוקו מעלים ונקטמו קצותיהם כדי להתאימם לגודל המגש.
 • מכירת פירות וירקות יבשים במידה והליך הייבוש נעשה באופן טבעי (כגון בשמש) ולא על ידי פעולת התערבות חיצונית כלשהי.
 • מכירת שקדים בקליפתם הירוקה או החומה.
 • מכירת אגוזי פקאן שעברו הברקה בטרם קולפו או נקלו (ההברקה נחשבת לפעולת ניקוי).

מכירת פירות וירקות באריזות

אם האריזה נמכרת יחד עם פירות וירקות, אשר נכללו בתוספת הראשונה או השנייה לתקנות, והאריזה אינה ניתנת להחזר – מחיר האריזה יהיה חלק ממחיר הטובין החייב במע"מ בשיעור אפס.

מענקים שהתקבלו

עוסק שכל עסקו הוא מכירת פירות וירקות המפורטים בתוספת הראשונה או השנייה לתקנות, וכל עסקאותיו חייבות במס בשיעור אפס, והוא קיבל תקבולים על פי סעיף 12 לחוק (תרומה, תמיכה או סיוע), יראו בתקבולים חלק ממחיר עסקאותיו החייב במס בשיעור אפס.

במידה ועוסק קיבל מענק לפי חוק עידוד השקעות הון בחקלאות, תשמ"א-1980 – רק מענק בגובה של עד 20% באזור פיתוח א' או 10% באזור פיתוח ב' – לא יהיו חלק ממחיר עסקאותיו של העוסק. במידה והעוסק קיבל מענק בסכום גבוה יותר, ההפרש ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו החייב במע"מ.

 

 

את רשימת הירקות והפירות המפורטים בתוספת הראשונה והשנייה לתקנות ניתן למצוא באתר רשות המסים ובאתרנו.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן