PDF להורדה

תאגידים בשדרות ועוטף עזה ייהנו מתוספת מענק בגובה 25% על תקציבי המדען הראשי, שאושרו להן מכוח חוק המחקר והפיתוח

שנה: 2015

מספר החוזר: 49.2015


ברצוננו לעדכנכם בפרסומן של תקנות עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (כללים בדבר תוספת לשיעורי מענק באזורי עדיפות)(תיקון), תשע"ה-2015, הקובעות, כי תאגידים בשדרות ועוטף עזה ייהנו מתוספת מענק בגובה 25% על תקציבי המדען הראשי במשרד הכלכלה, שאושרו להם מכוח חוק המחקר והפיתוח, על ידי ועדת המחקר.

אחר והשיעור המוענק על ידי ועדת המחקר מכוח חוק המחקר והפיתוח הינו בשיעור של 20%, 30%, 40% או 50%, במידה וועדת המחקר אישרה את התוכנית בשיעור מענק של 50% – התאגיד יוכל ליהנות מתמיכה בשיעור של 75%.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,        

eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן