PDF להורדה

מתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים – העברת תשתיות למחלק אחר

שנה: 2015

מספר החוזר: 48.2015


בהמשך להחלטה מספר 272 של רשות החשמל: "המתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים" (להלן "המתווה"), פרסמה רשות החשמל ביום 11 במאי 2015, את החלטה מספר 7: "קביעת מנגנון ההתחשבנות למעבר תשתיות חלוקה למחלק אחר ספק שירות חיוני".

נזכיר, כי ביום 11 באוגוסט 2009 פרסמה רשות החשמל את המתווה, בו הוגדר כי מחלקי חשמל היסטוריים (ובכלל זה מרבית הקיבוצים), נדרשים להסדיר את מעמדם החוקי תוך שלושה חודשים ולבחור באחת מהחלופות שלהלן:

חלופת צרכן בודד – רק לקיבוצים שיוכיחו שאין להם פעילות מסחרית בחשמל.

הקמת חברת חלוקה עצמית – קבלת הנחה במחיר רכישת החשמל ומכירתו באמצעות חברה בע"מ לצרכני הקיבוץ במחיר התקנות.

העברת התשתיות למחלק אחר – חברת החשמל או מחלק פרטי.

מאז פרסום המתווה ועד היום לא דרשה רשות החשמל מהקיבוצים לעמוד בלוחות הזמנים, כיוון שלא הוגדר מנגנון להתחשבנות בין הקיבוץ לבין מחלק אחר שיכנס לנעליו, במידה וזו תהיה החלופה שתיבחר.

ביולי 2013 פורסמה על ידי רשות החשמל החלטה מספר 8, אשר הגדירה את אופן ההתחשבנות בין קיבוץ לבין מחלק אחר. החלטה זו בוטלה, מאוחר יותר ולאחרונה, כאמור לעיל, פורסמה החלטה מספר 7, כפי שתתואר להלן.

 • לוחות זמנים

כל הקיבוצים שהינם צרכני חשמל במתח גבוה – נדרשים להודיע לרשות החשמל עד שלושה חודשים מיום פרסום ההחלטה (כלומר, עד סוף ספטמבר 2015) על החלופה בה הם בחרו, להסדרת חלוקת החשמל בשטחם, במסגרת המתווה.

משמע, לא ניתן להמשיך "לשבת על הגדר" ולא לקבל החלטה!

קיבוצים, שלא יעמדו בלוחות הזמנים, תראה בהם רשות החשמל כאחראים משפטית לחלוקת החשמל בשטחם (בדומה לקיבוצים שהקימו חברת חלוקת חשמל). קיבוצים אלו יהיו אחראים כלפי צרכניהם בכל החובות המפורטות באמות המידה של רשות החשמל, אולם לא יהיו זכאים לתעריף רכישת חשמל מוזל (מתח גבוה מכירה מרוכזת) ויידרשו לחייב את צרכניהם בתעריף צובר מתח גבוה, העומד כיום על 38.3 אגורות לקוט"ש.

בנוסף, קיבוצים שלא יעמדו בלוחות הזמנים יעברו על פרק "עבירות ועונשים" בחוק משק החשמל, תשנ"ו-1996.

 

 • העברת תשתיות למחלק אחר
 • קיבוץ, שהחליט להעביר את רשת החלוקה (להלן "מחלק מעביר") למחלק אחר (להלן "מחלק מקבל"), נדרש לשלוח בקשה לאישור העברה זו לרשות החשמל, בצירוף סקר רשת החשמל שבשטחו ומסמכים נלווים.
 • קיבוץ שיחליט להעביר את חלוקת החשמל למחלק אחר שאינו חברת החשמל, יבצע התחשבנות לגבי התשתיות הקיימות במודל של עסקה בין קונה מרצון למוכר מרצון, שאינה מפוקחת על ידי רשות החשמל.
 • המחלק המקבל יפנה לרשות החשמל לקבלת רישיון חלוקה והספקת חשמל לתקופה שלא תפחת מ-20 שנה.
 • מחלק חשמל שמעוניין להעביר את רשת החשמל לידי חברת החשמל לישראל (להלן "חח"י"), יפעל לפי הכללים שלהלן:
 • יש להמציא לרשות החשמל אישור מהנדס בודק ואישור מנהל החשמל, שרשת החשמל בשטח החלוקה והחיבורים לבית עומדים בדרישות חוק החשמל ותקנותיו – המשמעות הינה שיש לבצע את ההשקעות הנדרשות לשדרוג הרשת, לפני העברתה לחברת החשמל.
 • חברת החשמל תציג לרשות החשמל את טיוטת ההסכם לרכישת הרשת של המחלק המעביר, ותחשיב כלכלי בגישת היוון תזרימי המזומנים העתידיים (DCF), המוכיח את כדאיות העסקה.
 • רשות החשמל לא תכיר לחח"י בעלויות תשתיות תקינות, שנרכשו ממחלק היסטורי ולא נעשה בהן שימוש לאחר מכן.
 • התשלומים שיגבו בגין חיבור לבית, ישירות מהצרכנים, לא ייכללו בתחשיב הכדאיות הכלכלית.
 • כאשר בדיקת הכדאיות מראה כדאיות כלכלית לעסקה – התשלומים שתשלם חברת החשמל למחלק המעביר בגין רשת החשמל התקינה, לא יעלו על הקבוע בלוחות התעריפים 4.4 – "עבודות על חשבון אחרים", שקבעה רשות החשמל בניכוי פחת על פני 30 שנה.

צרכנים בשטח החלוקה יידרשו לשלם עבור חיבור לבית רק במידה ובפועל בוצעה עבודת חיבור.

 • כאשר בדיקת הכדאיות מראה כי אין כדאיות כלכלית לעסקה – חברת החשמל תקבל את רשת החשמל בשווי אפס.

כל צרכן יידרש לשלם עבור חיבור לבית.

 

 

 

 • תעריפים

תעריפי חיוב החשמל לצרכנים על ידי חברות חלוקת חשמל עצמיות לא יעלו על תעריפי חברת החשמל.

חיוב הצרכנים בתעריפים נמוכים מתעריפי התקנות, יהיה בתנאי שהמחלק ההיסטורי יוכל לעמוד בדרישות אמות המידה לשדרוג רשת החשמל ולשירות הצרכנים – על פי אמות המידה שמפרסמת רשות החשמל.

 

 • נקודות לביצוע והדגשים
 • כל קיבוץ, שהינו צרכן מתח גבוה חייב, להודיע לרשות החשמל איזה חלופה הוא בוחר להסדרת חלוקת החשמל בשטחו.
 • קיבוצים המעוניינים להכניס את חברת החשמל לשטחם, נדרשים לדווח על כך לרשות החשמל ולהשלים את מכלול הנספחים והפירוטים שיש להכין טרם הכנסת חברת חשמל לשטחם.
 • קיבוצים, שכבר החלו בתהליכי התקשרות עם חח"י צריכים לבחון את מתווה ההתקשרות שהוגדר ועמידתו בהוראות החלטה מספר 7 הנ"ל.
 • קיבוצים שיבחרו להכניס את חח"י לשטחם יושפעו משמעותית מתוצאות בדיקת הכדאיות הכלכלית של חח"י – אנו ממליצים לבחון בדיקה זו ואת המשמעויות הנגזרות ממנה לקיבוץ.
 • קיבוצים שבחרו להיות מוגדרים כ"צרכן בודד" ושלחו בקשה לכך לרשות החשמל בצירוף חוות דעת משפטית, יכולים להמתין לתשובת רשות החשמל לגבי עמידתם בהגדרות החוקיות של "צרכן בודד" או לחלופין לבחון מחדש התקדמות במתווה על בסיס שיקולי "עלות/תועלת".

 

 

מבט יועצים מפעילה מחלקה ייעודית לתחום האנרגיה ומתמחה בכל הקשור לחלוקת חשמל בקיבוצים לרבות בדיקות כלכליות השוואתיות בין החלופות השונות במתווה, ניתוח השפעות המס, סוגיות רגולציה שונות, בדיקות כוללות של השתלבות חלוקת החשמל בפרויקטים אנרגטיים נוספים (מונה נטו, קו גנרציה, ועוד) וליווי קיבוצים שמעוניינים להקים חברת חלוקה עצמית.

 

בדבר הבהרות נוספות בנושאי אנרגיה וחלוקת חשמל ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן