PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – יוני 2015 (תקציר)

שנה: 2015

מספר החוזר: 47.2015


  1. תעריפי מים חדשים – מיום 1 ביולי 2015

כידוע, מתעדכנים תעריפי המים לכל המגזרים אחת ל-6 חדשים – ב-1 לינואר וב-1 ליולי, של כל שנה.

לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש מאי האחרון – הוברר שבששת החודשים האחרונים ירד המדד המשוקלל באחוז אחד, ומכאן, שהחל מיום 1 ביולי 2015 יופחתו תעריפי המים לסוגיהם בשיעור זה.

את לוח התעריפים המלא, נפרסם בחודש הבא, לאחר פרסומו ברשומות.

על תעריפי היטלי ההפקה אמורה להחליט ועדת הכספים של הכנסת, ואנו נפרסם אותם לאחר שיתקבלו בוועדה (ההנחה, ששיעור השינוי יהיה דומה לזה של שאר התעריפים).

 

  1. הודעות על שימועים ברשות המים

בעת האחרונה אנו "זוכים" למבול של הודעות לשימועים שונים ברשות המים.

עיקרי הנושאים הנוגעים לציבור החקלאי הינם:

  • הכוונה להפחית את תעריפי המים לגינון ציבורי בקיבוצים ובמושבים – יופעל החל מראשית השנה הבאה.
  • רישיון "ספק אזורי" על פי מודל שמרבית מרכיביו מקובלים על המערכות שלנו.
  • התכנית ל"אמבטיה ארצית" – תכנית אותה מובילים רשות המים וחברת מקורות. שימוע ראשון נערך השבוע במשרדי הרשות. התכנית זוכה להתנגדות נמרצת של התאחדות חקלאי ישראל ואגודות המים.
  • תיקון כללי המים – קביעת תנאים שונים ברישיונות השנתיים.
  • סוגיית הדיווחים השנתיים.

יצוין שהגופים היציגים של המערכות החקלאיות – התאחדות חקלאי ישראל וארגון עובדי המים (הכולל גם את ראשי אגודות המים החקלאיות) – מייצגים את האינטרס החקלאי בכל אחד מהנושאים שעל הפרק, אף שקשה להבטיח הצלחות בכל החזיתות.

 

בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש –  ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל  yntamari@gat.org.il

דילוג לתוכן