PDF להורדה

כספים המיועדים לרווחת תושבי יישוב – יועברו לוועד המקומי

שנה: 2015

מספר החוזר: 46.2015


ברצוננו לעדכנכם, כי בית משפט השלום[1] פסק שתשלומים המיועדים לרווחת תושבי היישוב – יועברו לוועד המקומי ולא לאגודה השיתופית.

להלן עיקרי פסק הדין:

המחלוקת העיקרית היתה למי מטעם הישוב יועברו כספי תמלוגים, המשתלמים מכוח הסכם להפעלת מחצבה המצויה באזור – האם לאגודה השיתופית או לוועד המקומי?

חברת שפיר מחצבות בע"מ והחברה לפיתוח מטה בנימין קידמו הליך של קבלת רישיון להקמת מחצבה סמוך לישובים נעלה וניל"י. נקבע, כי בהתאם לכמות המכירות מחומר המחצבה ישולמו תשלומים לחברה לפיתוח. חתימת ההסכם גררה התנגדות מצד תושבי הישוב, שטענו כי המחצבה והעבודות המתוכננות בה, מסבות נזק ליישובם. לפיכך, הוסכם שחלק מהתשלומים המשולמים לחברה לפיתוח, יועברו לישובים וישמשו לרווחת התושבים בישובים אלו.

נתגלעה מחלוקת בתוך היישוב, שעניינה השאלה מי מטעם היישוב יקבל את הכספים – האגודה השיתופית או הוועד המקומי.

לטענת האגודה היא הזכאית לכספים אלו.

מנגד, נטען, כי הזכאי לתקבולים הינו הוועד המקומי מהסיבות הבאות:

  • על-פי ההסדר שנקבע, התקבולים נועדו לרווחת תושבי הישוב, ולכן יש להעבירם לוועד המקומי, אשר מתוקף תפקידו דואג לכלל תושבי הישוב.
  • האגודה אינה כוללת את כל תושבי הישוב, אלא רק את חבריה.
  • בעבר נוהלו היישובים באמצעות אגודות שיתופיות, ולכן ועדיהם היו הגורמים שניהלו את היישובים. אך כיום חל שינוי חקיקתי שעל פיו הוועדים המקומיים הם אלו אשר מנהלים את היישובים (מבחינה מוניציפאלית) ואמונים לדאוג לרווחת תושבי הישוב.
  • הוועד המקומי הינו הגורם הרשמי שתפקידו לדאוג לכל תושבי הישוב, ואף מחויב לנהל את תקציבו בשקיפות מלאה, זאת בשונה מהאגודה, שהיא גוף המאגד את חבריה בלבד ואשר מנהלת את תקציבה ללא ביקורת חיצונית.

בית המשפט פסק, שמכיוון ובהסכם בין החברה לפיתוח לבין נציגי היישובים הוסכם, כי הכספים שיועברו על ידי החברה לפיתוח ישמשו לרווחת כלל תושבי היישובים – יש להעביר כספים אלו לוועד המקומי של היישוב ולא לאגודה השיתופית, שאינה אמונה על הדאגה לרווחת כלל תושבי היישוב.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1]   "הפ (שלום י-ם) 48468/10/12 שפיר הנדסה בע"מ נגד ניל"י – כפר שיתופי בע"מ, ניל"י – ועד מקומי, החברה לפיתוח מטה בנימין בע"מ.

דילוג לתוכן