PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – מאי 2015 (תקציר)

שנה: 2015

מספר החוזר: 43.2015


  1. קביעת מספר נפשות ביחידת דיור

בישיבתה מיום 30 באפריל 2015, דנה מועצת רשות המים בטיוטת "כללי המים", שעסקה בעדכון קביעת מספר הנפשות ביחידת דיור והתאמת ה"כמות המוכרת" למספר הנפשות.

כידוע, המספר המינימלי של נפשות ביחידת דיור, לא יפחת משתי נפשות (קרי, גם אם מתגוררת נפש אחת באותה יחידת דיור – כמות המים לה זכאי אותו יחיד, היא כפולה – 7 מ"ק מים לחודש).

על פי השינויים המוצעים, ניתן יהיה מעתה לעדכן ולתקן את מספר הנפשות שביחידת דיור, דרך מרשם התושבים, ואפשרות זאת תעמוד לצרכנים בכל עת – גם לאחר קליטת הנתונים ועדכונם.

ניתן יהיה לבצע את העדכון לפחות אחת לחודשיים.

  1. תיקון בכללי קביעת תנאים ברישיון

באותה ישיבה של מועצת הרשות, נערך גם דיון שעסק בהקלות לבעלי רישיון, בסוגיית הדוחות השנתיים.

  1. ההתמודדות מול האוצר, רשות המים ומקורות על תעריפי המים לחקלאות

כידוע, בראשית שנה זו, הוזלו המים לצריכה ביתית בשיעור של כ-9.7%. הוזלה זאת התאפשרה, בין השאר, בשל ייקור המים השפירים לחקלאות בשיעור של 0.21 ש"ח למ"ק – כ-10% לערך. בימים אלה מנהלת התאחדות חקלאי ישראל שורה של פעילויות מול הממשלה (אותה מייצג האוצר), רשות המים וחברת מקורות. מהמידע שקיבלנו, עולה, שכל הגורמים הנ"ל מתכננים ייקורים נוספים וקיים חוסר שיתוף פעולה, בעיקר מצד האוצר, מול נציגי החקלאים.

העקרונות המנחים את המערכת החקלאית בדיונים – בעיקרם – הם:

– שימור תעריף השפד"ן (המספק כיום כ-160 מלמ"ק בשנה).

– שימור היטלי ההפקה הנוכחיים ומניעת ייקורם.

– ביטול רעיון ה"אמבטיה הארצית" – מהלך שעשוי לבטל את פעילות אגודות המים החקלאיות הפרטיות, אגודות שבחלקן מתפקדות כבר עשרות שנים.

  1. מניות ג' במקורות – סוף לסאגה

לאחר כמעט 3 שנים מיום הסכם הפשרה על החזרים כספיים לבעלי ומבקשי מניות של חברת מקורות, שהסכימו לוותר על אחזקותיהם, הועברו בימים האחרונים הכספים לזכאים.

 

בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש –  ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל  yntamari@gat.org.il

 

דילוג לתוכן