PDF להורדה

נפתחה תכנית למחקר ופיתוח חקלאי מסחרי באמצעות המדען הראשי

שנה: 2015

מספר החוזר: 41.2015


ברצוננו לעדכנכם, כי נפתחה תכנית לתמיכה במחקר ופיתוח מסחרי חקלאי, על ידי המדען הראשי במשרד הכלכלה ובשיתוף משרד החקלאות.

התכנית מתוקצבת על ידי משרד החקלאות ומופעלת באמצעות לשכת המדען הראשי. ועדה מקצועית משותפת למדען הראשי ולמשרד החקלאות היא הגורם המאשר את תכניות המחקר והפיתוח המוגשות.

הזכאים לתוכנית

לתמיכה רשאים לפנות גופים ישראליים עסקיים בתחום החקלאות, בכללם חברות חקלאיות, מוסדות מתחומי החקלאות השונים, כגון טיפוח זנים, זרעים, השבחת בעלי חיים, ציוד חקלאי ועוד. המסלול מאפשר עיסוק במחקר ופיתוח ארוך טווח לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים ליזם יתרון תחרותי, מאפשרים חדירה לשווקים חדשים ומחזקים את הצמיחה הכללית במשק הישראלי.

הסיוע

הזכאים יקבלו תמיכה כספית בשיעור של 20%-50% מהוצאות המחקר והפיתוח המאושרות. יינתן סיוע באמצעות מענק כספי לתהליך מחקר ופיתוח של טכנולוגיה חקלאית חדשנית, מוצר חדש, או שדרוג מוצר קיים. תאגידים הפועלים באזור פיתוח א' זכאים לתוספת תמיכה של 10%.

הגדרות

מו"פ עסקי בחקלאות – פרויקטים של פיתוח מוצרים חקלאיים בני מכירה המיועדים לייצוא.

מוצרים חקלאיים – מוצרים סופיים מהחי והצומח, תשומות לחקלאות ומוצרים המהווים תשומות לתעשייה המקומית המייצאת את המוצרים הסופיים.

גורם עסקי – תאגיד רשום בישראל שהוא או בעל השליטה בו אינם נתמכים על ידי ממשלת ישראל ואשר לדעת הוועדה יש לו הכלים הדרושים למימוש תכנית המחקר והפיתוח.

תמלוגים

מקבל האישור יחזיר ללשכת המדען הראשי את המימון שקיבלה, על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק במידה והמיזם יצליח להגיע לשלב המסחור.

מידע זה ניתן בתמציתיות תוך מתן דגש לעיקרי התכנית.

לפרטים נוספים ולמידע בדבר איתור שותפים לתכניות מו"פ בינלאומיות ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,         eyal@mbtcpa.co.il

ד"ר עמי נאוה, בטלפון 050-7731956,                      amin@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן