PDF להורדה

מכרז פומבי להגשת פרויקטים של חלוץ והדגמה בתחומי האנרגיה החלופית, המתחדשת, חסכון בנפט והתייעלות אנרגטית

שנה: 2015

מספר החוזר: 40.2015


משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן "המשרד") הציב לעצמו כמטרה, להפוך את ישראל למרכז מצוינות בינלאומי בתחומי האנרגיה החלופית, המתחדשת, חסכון בנפט והתייעלות אנרגטית. המשרד ייחד משאבים לצורך מימוש פרויקטים של חלוץ והדגמה בתחומים האמורים, בטכנולוגיות להפחתת התלות בנפט לתחבורה ובתחומי אנרגיה אחרים (המפורטים להלן).

המטרה הינה לסייע למיזמים שייבחרו, באמצעות השתתפות של עד 50% מהתקציב המאושר (כהגדרת מונח זה להלן) של היזם למטרה זו, כאשר תקרת מענק בודד תהיה עד 1,500,000 ש"ח.  

המשרד מאפשר ומעודד שיתוף בין גופי תעשיה ואקדמיה שונים במסגרת הפרויקט, על ידי העסקתם כקבלני משנה בפרויקט. כמו כן, אפשרי להגיש גם הצעות במסגרת שיתופי פעולה בינלאומיים של המשרד.

מועד אחרון להגשת הצעות – 5 ביולי 2015.

להלן נושאי המכרז:

 • פרויקטים של הדגמה אשר נועדו להפחתת התלות בנפט לתחבורה

תחליפי נפט המשמשים לתחבורה – לרבות מוצרים המופקים בדרך של המרת גז טבעי, מימן, דלקים סינתטיים, דלקים מביומסה, דלקים מפסולת או ממקורות שונים אחרים שאינם נפט קונבנציונאלי.

מערכות לתחבורה המבוססות על תחליפי נפט – לרבות על בסיס תחליפי הנפט הרשומים מעלה, רכב חשמלי ו/או היברידי וכדומה. הדגמה ניסיונית של רכבים וציי רכב, מערכות תדלוק, אחסנה, הובלה וטיפול שתאפשרנה בחינת תפיסת הפעלה של מערכת תחבורתית המבוססת על תחליפי הנפט כהגדרתם לעיל.

 • מערכות ומוצרים המביאים לידי ביטוי חסכון משמעותי בנפט ומוצריו
 • פרויקטים של הדגמה בתחום האנרגיה שלא בתחום התחבורה
 • מערכות המנצלות מקורות אנרגיה מתחדשים כגון השמש, הרוח, גלי ים וכדומה
 • רשתות חשמל חכמות
 • חיסכון והתייעלות אנרגטית
 • יצור חשמל ואחסונו
 • ייצור אנרגיה נקייה
 • ייצור אנרגיה מפסולת
 • אנרגיה במשק המים
 • קיימות במרחב האורבני
 • יצור אנרגיה במתקנים מנותקי רשת

 

 

רשאים להגיש הצעה

 • אזרח ישראל.
 • תאגיד רשום בישראל (לרבות חברות ממשלתיות).
 • רשויות מקומיות.
 • מוסד מוכר להשכלה גבוהה, מכללה אקדמית או מוסד שקיבל היתר או רישיון לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958.
 • מכון מחקר שהינו חברה ממשלתית או יחידה ממשלתית (משרד ממשלתי או יחידת סמך).
 • מוסד מחקר ופתוח אזורי המוכר על ידי משרד המדע.

שיעור ההשתתפות

המשרד ישקיע בתכנית הזוכה סכום בשיעור שתקבע הוועדה, עד לשיעור של 50% מהתקציב המאושר, אך בכל מקרה, לא מעבר לסך של 1,500,000 ש"ח.

במידה ובתכנית עצמה (לא בחברה) הושקעו סכומי כסף על ידי יחידות ממשלתיות נוספות, סכומים אלו יילקחו בחשבון לעניין גובה המענק, כך שסך כל ההשתתפות הממשלתית לא יעלה על 50% מהתקציב המאושר או  1,500,000 ש"ח, הנמוך מבין השניים.

נתונים נוספים

הגשת התוכנית מחייבת עמידה בדרישות מנהלתיות לרבות הגשת תכנית עסקית מפורטת שתעבור ניקוד במטרה לדרג את התוכניות על פי איכותן וקיום מטרות המכרז.

 

מידע זה ניתן בתמציתיות תוך מתן דגש לעיקרי התכנית.

 

לפרטים נוספים ולמידע ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,        eyal@mbtcpa.co.il

ד"ר עמי נאוה, בטלפון 050-7731956,                   amin@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן