PDF להורדה

חברות – תשלום אגרה שנתית לשנת 2015

שנה: 2015

מספר החוזר: 4.2015


בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999, כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית.

להלן מידע כללי לגבי תשלום האגרה:

  • גובה האגרה

גובה האגרה נגזר ממועד תשלומה:

אגרה מופחתת – חברה שתשלם את האגרה השנתית עד לסוף חודש פברואר, תהיה זכאית לתשלום מופחת. בשנת 2015 – סך של 1,130 ש"ח.

לאחר מועד זה ועד ליום 31 בדצמבר – על החברה לשלם את סכום האגרה המלא. בשנת 2015 – סך של 1,502 ש"ח.

  • חברה שהפסיקה את פעילותה

חברה שהפסיקה את פעילותה תהיה פטורה מתשלום אגרה שנתית, בתנאי שתגיש את המסמכים, בהתאם להוראות תקנה 5א' לתקנות החברות (אגרות), תשס"א-2001.

  • אי תשלום אגרה שנתית

חברה מפרת חוק – אי התשלום מהווה עילה להכרזה על החברה כחברה מפרת חוק, כאמור בסעיף 362א' לחוק החברות. הכרזה זו עשויה לגרום, בין היתר, לכך שרשם החברות יסרב לרשום שעבודים על נכסי החברה או לטובתה, יסרב לרשום שינויי שם ומטרות, וכן יסרב לרישום חברה חדשה על ידי החברה המפרה או בעל השליטה בה.

סנקציות כספיות – אי התשלום מהווה עילה להטלת סנקציות נוספות על החברה, ובכלל זה, עילה להטלת עיצום כספי בסך של 7,340 ש"ח בגין כל שנה עבורה לא שולמה אגרה במועד. רשם החברות רשאי לדרוש את תשלום העיצום הכספי מכל מי שרשום במרשמי הרשם כדירקטור או שהיה רשום ככזה בזמן ההפרה.

סנקציות נוספות – כמו כן, ניתן לנקוט בהליכים לפי פקודת המסים (גביה) לגביית חובות האגרה השנתית והעיצומים הכספיים.

את האגרה ניתן לשלם בכל סניפי בנק הדואר, לחשבון רשם החברות, בשובר מיוחד שנשלח לכל חברה, לפי הכתובת הרשומה אצל רשם החברות. כמו כן, ניתן לשלם את האגרה באמצעות אתר האינטרנט: http://index.justice.gov.il/. בגמר ביצוע התשלום יש להדפיס את אישור התשלום ולצרפו למסמכים המועברים למשרד הרשם.

יובהר, כי חובת תשלום האגרה אינה מותנית בקבלת שובר לתשלום מרשם החברות. כמו כן, כל תשלום בסכום הנמוך מהקבוע בתקנות ייחשב כתשלום חלקי בלבד.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382805

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן