PDF להורדה

עמותות – דוחות ודיווחים לרשם

שנה: 2015

מספר החוזר: 39.2015


ברצוננו להזכירכם, כי בהתאם לחוק העמותות – על עמותה להגיש דוח כספי ודוח מילולי, לא יאוחר מיום ה-30 ביוני בשנה שלאחר התקופה המדווחת.

כמו כן, עמותה המבקשת תמיכה מהמדינה, צריכה לקבל אישור בדבר ניהולה התקין מרשם העמותות.

להלן עיקרי ההנחיות והדרישות:

 • הגשת דוח כספי ודוח מילולי

כאמור, על עמותה להגיש דוח כספי ודוח מילולי, לא יאוחר מיום ה-30 ביוני בשנה שלאחר התקופה המדווחת.

דהיינו, את הדוחות בגין שנת 2014 יש להגיש עד ליום ה-30 ביוני 2015.

 • אישור ניהול תקין

עמותה המבקשת תמיכה מהמדינה, נדרשת לקבל אישור בדבר ניהולה התקין מרשם העמותות. לשם כך, על העמותה להגיש לרשם:

 • דוחות כספיים מבוקרים[1].
 • דוח מילולי באשר לפעילות העמותה בשנה שלפני התקופה המבוקשת.

יודגש, כי על העמותה להגיש דוח מילולי, גם אם לא היתה לה פעילות כספית בשנת זו.

 • פרוטוקול אסיפה כללית – המאשרת את הדוח הכספי והדוח המילולי.
 • המלצות ועדת ביקורת לעניין אישור הדוח הכספי.
 • רשימה שמית של חמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה.

יודגש, כי מלבד ציון שכר הברוטו השנתי, יש לפרט אודות תשלומים נוספים בגינו.

 • על עמותה הנמצאת בתכנית לתיקון ליקויים עקב גרעון או עודף – לצרף, בנוסף ליתר המסמכים, גם מאזן בוחן.

בהקשר זה יצוין, כי בפברואר 2015 עודכנו הנחיות רשם העמותות בנוגע להתנהלות עמותות בהתאם לחוק. במסגרת העדכון פורסם שינוי במדיניות הרשם בכל הנוגע לעודפים, לפיו עמותה תידרש לתת הסבר שיצדיק את קיומם של עודפים בעמותה, רק במקרה של צבירת עודפים בסכום הגבוה מ-200% מהמחזור, במשך שלוש שנים רצופות. לפיכך, חתימת העמותה על תכנית לצמצום העודפים לא תחשב כהפרת התוכנית שנחתמה – כל עוד סכום העודפים לא יעלה על 200% מהמחזור.

 • בעמותה שמחזורה עולה על 10 מיליון ש"ח – פרוטוקול ישיבת ועד העמותה על מינוי מבקר פנימי.

 

מועד הגשת הבקשות לקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2016, הינו עד ליום ה-30 ביוני 2015[2].

לפירוט נוסף בנושא הגשת בקשה לניהול תקין – ראו פרסום של רשות התאגידים "ניהול תקין של עמותות", המצוי באתרנו.

 • חובת דיווח מקוון

על עמותה, שמחזורה הכספי עולה על 5 מיליון ש"ח, להגיש את דוחותיה באופן מקוון, לרשם העמותות[3].

 • תורמים עיקריים (מעל 20 אלף ש"ח בשנה)

תרומות בעילום שם – לפי תקנות העמותות (קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדוח הכספי), תשס"ג-2002 – הסכום המרבי לעניין תרומה שרשאית עמותה שלא לרשום לגביה בדוחות הכספיים את שם התורם הוא 20,000 ש"ח לשנה. דהיינו, בדוחות הכספיים ירשמו סכומי תרומות שתרמה ישות מעל 20 אלף ש"ח בשנה.

תרומות מישויות מדיניות זרות – עמותה שמחזורה עולה על 300,000 ש"ח, תציין בדוח הכספי לפי סעיף 36 לחוק, אם קיבלה או לא קיבלה בשנה שאליה מתייחס הדוח הכספי, תרומות מישויות מדיניות זרות ששווין המצטבר עולה על סכום של 20,000 ש"ח. קיבלה העמותה תרומות, כאמור, אזי יצוין בדוחותיה הכספיים: זהות נותן התרומה, סכום התרומה, מטרת התרומה או ייעודה.

 

 

בשולי החוזר ברצוננו לעדכנכם, כי רשם העמותות פרסם חוברת בשם "כללים לרישום עמותות, שם, מטרות ותקנון".

החוברת כוללת את פרשנות הרשם והנחיותיו, ביחס להוראות חוק העמותות בנושאים כגון שם העמותה, מטרותיה ותקנונה, היבטים מהותיים וכן היבטים פרוצדורליים של רישום עמותה. בחוברת התייחסות גם לרישום ושינויים בעמותות בעלות מאפיינים מיוחדים.

הפרסום מצוי באתרנו.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1]     עמותה אשר מחזורה השנתי נמוך מ-1,250,000 ש"ח ואין לה דוחות כספיים מבוקרים – תגיש דוחות כספיים, אשר ועדת הביקורת המליצה לאסיפה הכללית לאשרם.

[2]    המסמכים הנדרשים נמצאים באתר האינטרנט של רשות התאגידים. עליהם להיות חתומים בידי שני חברי ועד בציון שמותיהם. על החתימות להיות מקוריות.

[3]    להבדיל מדיווח מקוון למע"מ שבו מחויבות עמותות שמחזורן מעל 20 מיליון ש"ח (ראו נא חוזרנו 24/14).

דילוג לתוכן