PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – אפריל 2015 (תקציר

שנה: 2015

מספר החוזר: 34.2015


  1. קביעת כללי מים לספק אזורי לחקלאות

מועצת רשות המים אישרה, בישיבתה מיום 18 במרץ 2015, את פרסום הכללים לשימוע ציבורי בדבר גיבוש מתווה מוסכם לתעריפי מים לחקלאות, באופן שיבטיח כי כלל עלויות האספקה למטרות חקלאות יושתו על כלל המשתמשים במים, שמטרתם חקלאות.

בפתיח לכללים מפורטת מטרת מתן הרישיון – "רישיון ספק אזורי לחקלאות נועד לקדם את המטרות הבאות:

(1)  ייעול השימוש האזורי והארצי במים, למטרת חקלאות על כלל סוגיהם;

(2)  הבטחת השימוש במים נחותים וקידום הפיתוח של מקורות מים כאמור;

(3)  ניצול מיטבי של מקורות מים אזוריים באופן התואם את ניהול משק המים כולו."

על מנת להבין את חשיבותו של "רישיון הספק האזורי למים לחקלאות" בעיני רשות המים – נצטט כאן את סעיף 13 שבדברי ההסבר: "נוכח רגישותו של הרישיון האזורי לחקלאות והעוצמה הניתנת בידיו של ספק כזה מוצע לקבוע את החובה להגיש מדי שנה בקשה לחידוש רישיון שכזה. הבקשה תתייחס לבקשה שהוגשה בעבר ולשינויים שחלו מאז הגשת הבקשה בעבר. מוצע לקבוע כי ההחלטה אם לחדש את הרישיון תהיה לאחר שמנהל הרשות שקל בנוסף לשיקולים למתן רישיון גם את התנהלות הספק מאז ניתן לו הרישיון האזורי לחקלאות."

  1. הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזור מנותק ובאזור סובב כנרת

על פי הודעת מנהל הרשות למים וביוב מיום 15 באפריל 2015, נקבע כי באזורים הללו המצב ההידרולוגי הינו גרוע: עמק חרוד, עמק בית שאן, בקעת הירדן וכן ים המלח והערבה (צפונית ודרומית). באזור סובב כנרת – מאחר שמפלס המים בכינרת הגיע ביום הקובע לרום של 211.89 מטר מתחת לפני הים, ומעיינות הדן הגיעו באותו מועד לשפיעה של 7.53 מ"ק לשנייה בלבד – נקבע גם כאן שהמצב מוגדר כגרוע.

משמעות הקביעות הללו היא, שהיטלי ההפקה שייקבעו לצרכני האזורים הללו בקרוב (עם מינויה של ועדת הכספים בכנסת החדשה) – יהיו מרביים.

את הפירוט נפרסם לאחר החלטת הוועדה, כאמור.

  1. מניות ג' במקורות

בהמשך לנאמר בחוזרנו (17/15) מחודש פברואר אנו שמחים לבשר שהעברת הכספים לבעלי ומבקשי מניות ג' של מקורות קרבה והולכת, והמתנה של מספר שנים מגיעה לסיומה בשעה טובה.

ממידע שקבלנו, מהנאמנים לכספי העסקה, משרד עורכי דין בלטר, גוט, אלוני ושות' – הוברר שכעת מכינים את ההמחאות למשלוח לזכאים, והן אמורות להגיע ליעדן עד סוף חודש זה או לכל המאוחר במהלך חודש מאי.

בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש –  ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל  yntamari@gat.org.il

אנו מאחלים ללקוחותינו חג עצמאות שמח!

 

דילוג לתוכן