PDF להורדה

תכנית "כסף חכם" – סיוע בהגדלת שווקי יעד בחו"ל – מקצה רביעי ואחרון נפתח כעת להגשה

שנה: 2015

מספר החוזר: 33.2015


ברצוננו לעדכנכם, כי מקצה רביעי ואחרון של תכנית משרד הכלכלה, שמטרתה לסייע בהגדלת היקף המכירות של תאגידים (עד 2 שווקי יעד חדשים) – נפתח להגשה.

להלן עיקרי התכנית:

 • כללי
 • תאגיד, שיבחר להשתתף בתכנית, יהיה זכאי לסיוע במימון הוצאותיו הכספיות הכרוכות במימושה, המיועדות לקידום השיווק והמכירות בשוק היעד ולהוצאות בגין ליווי על ידי יועצים שיווקיים.
 • ההוצאות המוכרות לצורך הסיוע יהיו הוצאות כספיות המיועדות לפעילויות השיווק של המוצרים או השירותים של החברות לשווקי היעד. ההוצאות כוללות בין היתר את הסעיפים הבאים: יועצים מקצועיים המתמחים בשווקי היעד, איסוף מידע, פרסום, כלי שיווק ומכירה אינטרנטיים, השתתפות בתערוכות ובכנסים, הצגת המוצרים/השירותים (כולל הקמת מתקן הדגמה מסחרי), תקינה, ביטוח, הקמת מערכי שיווק והפצה בחו"ל, הכשרה בתחום הייצוא ועוד.
 • תקופת הסיוע תהיה בת 24 חודשים.
 • תנאי סף להגשת בקשה
 • במבקש מתקיימים כל התנאים הבאים, במצטבר:
 • משווק לראשונה לשוק היעד מוצר ו/או שירות או שמדובר במהלך שיווקי חדש, שמטרתו להגדיל את המכירות לשוק היעד, ייחשב אף הוא כשיווק לראשונה (על התאגיד להציג בפירוט את מהות המהלך השיווקי החדש במידה ופעל בשוק היעד בעבר).
 • היקף היצוא השנתי באחת משתי השנים הקלנדריות, שקדמו להגשת הבקשה, הינו בין 250 אלף דולר ל-10 מיליון דולר.
 • היה היצוא השנתי בשנה הקלנדרית, הקודמת להגשת הבקשה, גבוה מ-10 מיליון דולר ונמוך או שווה ל-50 מיליון דולר – יוכל התאגיד להגיש בקשה לסיוע בחדירה לשווקים מתפתחים בלבד על פי הגדרת מדינות מתפתחות על ידי הבנק העולמי (http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups).
 • כאשר מחזור המכירות השנתי אינו גבוה מ- 100 מיליון ש"ח, עבור תאגידים כאמור לעיל, יוכר מחזור מכירות שנתי של עד 200 מיליון ש"ח.
 • תנאי התכנית
 • בקשה אשר עומדת בתנאי הסף, תועבר לבחינת בודק פיננסי ובודק מקצועי, לצורך מתן חוות דעת לוועדה על עמידת הבקשה באמות המידה שלהלן:
 • התאמה לשוק היעד ואיכות התכנית שמוגשת.
 • מוכנות וניסיון התאגיד.

 

 • העסקת בעלי תפקידים בתחומי השיווק.
 • התרומה למשק הלאומי.
 • איתנות פיננסית.
 • גודל התאגיד.
 • התרשמות כללית.
 • ההוצאות המוכרות, שיכללו בתכנית הפעולה, יהיו רק אלה שיש בהן תרומה משמעותית להשגת יעדי התכנית. הסיוע המקסימלי שיינתן לתאגיד יהיה 500,000 ש"ח (בין אם השיווק ייעשה לשוק יעד אחד ובין אם לשניים).
 • גובה השתתפות משרד הכלכלה, במימון ההוצאות המוכרות, ייקבע עבור כל תאגיד על פי צרכיו ועל פי שיעור השתתפות שבין 35% ל-75% מההוצאות המותרות, לפי העניין.
 • פיקוח ובקרה
 • התאגיד מתחייב לאפשר בכל עת למשרד או מי מטעמו, לרבות גורמים חיצוניים מטעמו, לבקר את פעולותיו, לפקח על ביצוע הפעילות ולפעול על פי הנחיות המשרד, כפי שיינתנו מעת לעת.
 • תמלוגים
 • תאגיד, שקיבל סיוע, והיקף היצוא שלו, בלפחות מאחד משווקי היעד, שהוגדרו בתכנית הפעולה, גדל מידי שנה בשיעור של 50% או ב-250,000 דולר (הנמוך מבניהם) ביחס לשנת הבסיס – יהא חייב בתשלום תמלוגים לתכנית, עד להחזר מלוא המימון, שהתקבל עבור הפעילות בשוק היעד בו היה גידול ביצוא, כאמור, כשהוא צמוד למדד.
 • תשלום התמלוגים יבוצע מדי שנה, החל מהשנה הקלנדרית הראשונה, שבה לא יהיה התאגיד זכאי להחזר הוצאות במסגרת התכנית ויתפרס לתקופה של עד חמש שנים או עד להחזר סכום הסיוע, שניתן לתאגיד מהתכנית, לרבות הצמדה לפי המוקדם.
 • גובה התמלוגים לקרן יהיה בשיעור של 3% מגידול היקף היצוא במדינת היעד ביחס לשנת הבסיס, בין אם ההכנסה נוצרה אצל התאגיד ובין אם אצל צד קשור.
 • ההצמדה תהיה לכלל הסכומים, שהועברו על ידי המשרד לתאגיד מיום קבלתם ועד לסילוקם המלא.

 

מידע זה ניתן בתמציתיות תוך מתן דגש לעיקרי התכנית.

 

בדבר שאלות נוספות או תיאום פגישה ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,                  avim@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן