PDF להורדה

תמיכת המדען הראשי בהתאמת מוצרים גם לשווקים במדינות אמריקה הלטינית

שנה: 2015

מספר החוזר: 30.2015


 

ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה הורחבה תכנית התמיכה של המדען הראשי, להתאמת מוצרים למפעלים, אשר מיעדים את תוצרתם לשווקי הודו וסין גם לשווקי אמריקה הלטינית. 

 

להלן עיקרי התכנית

 • "התאמת מוצרים" – כוללת, בין היתר, את הפעולות הבאות: שינויים במבנה בפונקציונאליות / ממשק / תקינה של מוצרים ושירותים, בהתבסס על צרכי השוק במדינת היעד.
 • התכנית מיועדת לכל הסקטורים, בהתאם לחוק המחקר והפיתוח ולכללי ועדת מחקר, למעט מוצרים צבאיים ולמעט חברות הסדר.
 • תחילת המסחור בשוק היעד צפויה בתוך שנתיים מתחילת ביצוע הפרויקט.
 • פעילות באמצעות שותף מקומי יכולה לעזור ובהתאמה להגדיל את סיכויי המסחור בשוק היעד, אולם ניתן לפעול גם ללא שותף מקומי.
 • השותף בארץ היעד אינו חייב לעסוק בפיתוח. תרומתו יכולה להיות בהגדרה ואפיון שוק המטרה, סיוע בהתאמה לרגולציה מקומית, מגע עם הלקוחות והשתתפות בביצוע פיילוט והשקה.
 • השותף המקומי אינו חייב להיות חלק מהסכם המסגרת. יכול שיהיה כקבלן משנה, כאשר הידע בפיתוח הינו בבעלות מלאה של מקבל האישור. על העבודה להיות קשורה לתכנית העבודה של התאמת המוצר וכמו כן להיות עבודה שלא ניתן לבצעה בארץ.
 • תהליך ההגשה של התכנית יהיה במסגרת תכנית להגשה רגילה, תוך הדגשת הנושא של תכנית להתאמת מוצרים במדינת היעד. כמו כן, אפשר להגישה במסגרת תכניות לשיתוף פעולה בין מדינות, בהתאם לקולות קוראים של התכנית הרלבנטית.
 • תמלוגים – ישולמו בהתאם לשיוך ההכנסות ממכירת המוצר לתכולת הפיתוח שאושרה בפרויקט, גם אם ישווקו בארץ אחרת.
 • ההוצאות המוכרות יכללו את הנושאים הבאים:
 • שדרוג / שינוי תהליכי יצור.
 • נסיעות לחו"ל: לפי כללי שיתוף פעולה בינלאומי גם אם לא מוגש בשיתוף פעולה.
 • התאמה לרגולציה.
 • הקמת אתר פיילוט (beta site).
 • חומרים, שכר עבודה וקבלנות משנה בישראל.
 • קבלנות משנה בחו"ל – בהתאם לכללים הנהוגים היום.
 • אחוז יצור מותר בחו"ל – בהתאם לתקנות התמלוגים.
 • Utility Patent.
 •  

   

  • סיווג רמת החדשנות – הבדיקה היא בהתאם לכללי ועדת המחקר. החדשנות הנדרשת תהיה גם הנדסית וגם יישומית, כאשר יינתן דגש על היקף השינויים ההנדסיים, הנדרש להתאמה לשוק. כן יילקח בחשבון פוטנציאל השוק והחדשנות הבסיסית במוצר המקורי.
  • דוגמאות לפרויקטים של התאמת מוצרים:
  • הוזלה על ידי הורדת ביצועים ותכנון מחדש בהתאם.
  • הוזלה על ידי מעבר לרכיבים זולים יותר ממקורות בשווקים הללו.
  • התאמת המוצר לקהל יעד מקומי מבחינה תרבותית, תכונות ייחודיות, ממשק משתמש, שפה וכדומה.
  • התאמה רגולטורית אם נדרשת כמו למשל בתרופות ומזון.
  • התאמה למאפיינים מקומיים אחרים, כגון: אקלים, תשתיות, קווי ייצור וחומרי גלם מקומיים ועוד, התקנת פיילוט ואתר ביתא.
  • התאמה ביטחונית, הסרת אלמנטים הדורשים אישור ייצוא מיוחדים ממשרד הביטחון.

  לפרטים נוספים ולמידע בדבר איתור שותפים לתכניות מחקר ופיתוח בינלאומיות ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125, eyal@mbtcpa.co.il

  דילוג לתוכן