PDF להורדה

הנחיות ותעריפים נורמטיביים – דוחות כספיים לשנת 2014

שנה: 2015

מספר החוזר: 3.2015


כמידי שנה, ברית פיקוח הוציאה אוגדן הכולל הנחיות ותעריפים נורמטיביים הרלבנטיים לצורך עריכת הדוחות הכספיים לשנת 2014 בסקטור ההתיישבותי והחקלאי.

התעריפים הנורמטיביים בחקלאות מתבססים, בין היתר, על חוזרים חקלאיים שהוציאה בעבר החטיבה המקצועית – תחום החקלאות ברשות המסים, כאשר הם מותאמים לשינויים במדדים הרלבנטיים[1].

לצורך עריכת הדוחות הכספיים ניתן להשתמש בתעריפים אלו או על בסיס העלות בפועל (נתונים תמחיריים). עם זאת, יש להדגיש, כי יש לשמור על עקרון העקביות ביישום חישוב המלאי (נורמטיבי או בפועל). יובהר, כי באם שונתה בשנה מסוימת שיטת חישוב ערך המלאי יש להשתמש בשיטה זו מכאן ולהבא בעקביות מידי שנה.

שיטת העלות בפועל (השיטה המועדפת) תיושם במקום שמערכת המידע מאפשרת ניתוח העלויות וכימותן (כספית וכמותית) ברמת מהימנות סבירה.

יודגש, כי קביעת ערך המלאי תבוצע בהתאם לכלל החשבונאי הקובע, כי המלאי יוצג לפי עלות או שווי מימוש נטו, הנמוך שבהם.

למעוניינים באוגדן – "הנחיות ותעריפים נורמטיביים – דוחות כספיים לשנת 2014" – נא לפנות ל- infocpa@mbtcpa.co.il.

לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לרואה החשבון ממשרדנו המטפל בכם.

[1]  במידה והחטיבה המקצועית ברשות המסים תפרסם מחירים מעודכנים לשנת 2014 – אנו נפרסמם בד בבד.

דילוג לתוכן