PDF להורדה

בג"ץ נתן ארכה לשר האוצר בכדי להחליט אודות תוקף תקנות ביטול נקודות הזיכוי לעובדים זרים

שנה: 2015

מספר החוזר: 29.2015


בחוזרנו 12/15 עדכנו, כי ברית פיקוח יזמה הגשת עתירה לבג"ץ, באמצעות עורך הדין גאי כרמי ממשרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות', במסגרתה התבקש צו ביניים, שימנע את כניסת הכללים החדשים בהקשר לביטול נקודות זיכוי לעובדים זרים לתוקף וכן לקיום דיון דחוף בעתירה.

כעת ברצוננו לעדכנכם, כי ביום ה-25 במרץ התקיים דיון בבג"ץ, במסגרתו הבהיר בית-המשפט, כי לעמדתו התקנות האמורות בעייתיות. בית המשפט הציע שהתקנות יובאו לעיון מחדש על ידי שר האוצר הנכנס, אשר יודיע, לא יאוחר מיום ה-30 ביוני 2015, האם לדעתו יש להשאיר את התקנות על כנן.

בנוסף, בית-המשפט רמז, כי התקנות לא יעמדו בביקורת שיפוטית, והסב את תשומת הלב לקשיים שהתקנות מעלות בתחום השוויון, התאמתן לאמנות בינלאומיות ולפגיעה באוכלוסייה מוחלשת. במהלך הדיון, הדגש הושם על קו הטיעון שלנו, ובעיקר לעניין אי ההתאמה בין התקנות לאמנות המס.

בשלב זה לא נענה בית המשפט לבקשתנו למתן צו ביניים. עם זאת, הובהר כי במידה והתקנות יבוטלו, יינתן זיכוי רטרואקטיבי בגינן.

כמו כן, נקבע כי באם שר האוצר לא יבטל את התקנות עד לתאריך האמור, נהיה רשאים בתוך שבועיים להגיב לעמדה, ונוכל לבקש מחדש צו ביניים, ובעקבות כך יחליט בית המשפט אודות המשך הדיון בעתירה.

לדעתנו, בנסיבות העניין, החלטת בית המשפט היא התוצאה המיטבית שניתן היה להשיג.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן