PDF להורדה

הגשת בקשה לתשלום מופחת בגין שאיבה נוספת 2010 – 2014

שנה: 2015

מספר החוזר: 28.2015


ב-15 למרץ 2015 פרסמה רשות המים את "נוהל הגשת בקשה לתשלום מופחת בגין שאיבה נוספת" (להלן: "הנוהל").

על פי הנוהל, ישובים שמעוניינים להגיש בקשה לתשלום מופחת בגין שאיבה נוספת לשנים 2010 – 2014 נדרשים להגיש בקשה לכך, לא יאוחר מיום 30 באפריל 2015.

נזכיר, כי משמעותה של "שאיבה השנייה ו/או נוספת" הינו מצב בו נדרש חקלאי להגביר את לחץ המים בשטחי החקלאות שלו, אם וכאשר ספק המים שלו (ב-99% מהמקרים – מקורות) – לא מצליח לספק את המים בלחצים הנדרשים.

התופעה הנ"ל איננה נחלתו של ישוב או אזור בודד אחד, והיא מצויה כמעט בכל אזורי הארץ – מהגליל בצפון ועד ליישובי הערבה בדרום.

על פי התקנות, ישובים שנדרשים להוצאות נוספות בגין שאיבה נוספת, ועומדים בהגדרות, כפי שיפורט להלן, זכאיים להשתתפות המדינה בהוצאות אלו.

בשנת 2012, קיבלו ישובים, הזכאיים להשתתפות המדינה, סכום כולל של כ-31.5 מיליוני ש"ח בגין הוצאות שהוציאו בשנים 1999-2009.

בשנת 2014 פרסמה רשות המים את: "כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת), תשע"ה-2014" ( להלן: "כללי שאיבה נוספת" ו/או "הכללים").

על פי הכללים, ישובים בהם נדרשת שאיבה נוספת זכאים להפחתה בתעריפי המים המסופקים להם, בחיבור הצרכן הנדרש לשאיבה נוספת. התשלום יבוצע על ידי מקורות, אשר תעביר ליישוב בתחילת כל חציון, תשלום בגובה ההפחתה בתעריף, כפי שיפורט להלן, כפול כמות המים שצרך בחיבור הצרכן בחציון המקביל בשנה קודמת.

ההפחתה בתעריף המים מחושבת לפי הפרמטרים שלהלן:

(גובה הרמה)X  (מקדם גובה הרמה) X (מחיר החשמל) X  (מקדם הון ואחזקה)

גובה הרמה – גובה ההרמה הנדרש כדי שלחץ המים בחיבור הצרכן המבקש, יהיה בהתאם לאמור בכללי אמות המידה (לשנים 2010 – 2014 – 15 מטר).

 

כאמור לעיל, ב-15 למרץ 2015 פרסמה רשות המים את "נוהל הגשת בקשה לתשלום מופחת בגין שאיבה נוספת".

לנוהל התמיכות התווספו שני תנאים מתלים לזכאות – לפי הפירוט להלן:

  • מכפלת עלות השאיבה הנוספת למ"ק בכמות המים שסופקה בחיבור הצרכן גבוהה משיעור של 3% מסה"כ כמות המים לחקלאות של הצרכן.
  • עלות רכישת המים בתוספת עלות השאיבה הנוספת גבוהה מ-70%, מתעריף המים לחקלאות שמספקת מקורות.

ישובים המעוניינים בשירותינו לצורך הגשת הבקשה לרשות מים, מתבקשים לפנות לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני,  בטלפון:  052-4771747  או בדוא"ל   alonr@mbtcpa.co.il

    יורם תמרי,           בטלפון:  052-2565305  או בדוא"ל   yntamari@gat.org.il

נרי אולמן,            בטלפון:    03-6382808  או בדוא"ל    nery@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן