PDF להורדה

דיווחים כספיים לספקי מים – עדכונים מרץ 2015

שנה: 2015

מספר החוזר: 27.2015


ביום 13 בפברואר 2014 פרסמה רשות המים את "כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014" (להלן: "כללי המים" ו/או "הכללים").

חובת הדיווח על פי הכללים, חלה על כל בעלי הרישיון כהגדרתם בכללים, וכוללת רשימה ארוכה של ישובים (לפי רשימה שפורסמה באתר האינטרנט של רשות המים) הכוללת את מרבית הישובים המתוכננים (קיבוצים ומושבים).

על פי סעיף 26(א) לכללים, על בעל רישיון להגיש לרשות המים עד 15 באפריל דוח לגבי פעילותו בשנה הקודמת. על פי סעיף 26(ב) לכללים, הנתונים הכספיים יבוקרו או יסוקרו על ידי רואה חשבון, לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל, ולדוח תצורף חוות דעת של רואה החשבון.

 

עדכונים

כפי שנמסר לנו ישנה כוונה ברשות המים לבצע מספר שינויים בפורמט הדיווח ובכללים, לפי הפירוט שלהלן:

  • פורמט הדיווח – פורמט הדיווח, כפי שהוצג בשנה קודמת, עודכן מבחינת אופן ההצגה. בעתיד הדיווח יבוצע בדוח מקוון באתר האינטרנט של רשות המים.
  • פחת כלכלי – תינתן לישובים אפשרות לדווח על עלויות פחת הלכלי לפי סקר נכסים ולא על פי פחת חשבונאי.
  • אגודות מים – האפשרות שניתנה לספקי מים שמעל 90% מהכנסותיהם הינן ממים (אגודות מים), להגיש דוח כספי שנתי מבוקר, במקום הדיווח על פי סעיף 26 (א) לכללים – תבוטל.
  • "בעל רישיון קטן" – ישובים העונים להגדרת "בעל רישיון קטן"[1] הוצאו מרשימת חייבי הדיווח לשנת 2014, אשר פורסמה באתר האינטרנט של רשות המים.
  • מתן אורכה לדיווח – מתקיימים דיונים על מתן אורכה לדיווח (כנראה עד לסוף יוני 2015).

 

המלצות להתארגנות לדיווח

  • על כל ישוב לבדוק האם הוא מוצג ברשימת הדיווח לשנת 2014, אשר פורסמה באתר האינטרנט של רשות המים.

יש לשים לב, שגם ישובים שהעבירו חלק מזכויות המים שלהם לאגודות אזוריות נמצאים ברשימה ועל כן עליהם לבדוק באופן פרטני האם חובת הדיווח חלה עליהם.

 

 

 

  • פורמט הדיווח המעודכן מאפשר הצגת הנכסים ופחת כלכלי לפי סקר נכסים – יודגש, כי הכללים אינם מחייבים עריכת סקר, יחד עם זאת אנו סבורים שהצגת פחת כלכלי, על פי סקר נכסים, משקפת בצורה נאותה יותר את עלויות חלוקת המים בישוב, וכן תשרת את ניהול משאב המים בעתיד ותציג את העלות הכלכלית להספקת מים בישוב.

יובהר, כי הכנת הסקר הינה חד פעמית ותשמש לדיווחים גם בשנים הבאות.

ישובים, המעוניינים בליווי מקצועי שלנו לצורך הדיווח – מוזמנים לפנות לאנשי הקשר המצוינים להלן ותישלח אליהם הצעה ל"חבילת דיווח".

 

בדבר הבהרות נוספות בנושאי הדיווח או בנושאי מים אחרים ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל   alonr@mbtcpa.co.il

לפרטים בדבר סיוע בדיווחים הכספיים לשנת 2014, ניתן לפנות גם ל:

קיבוצים – רו"ח בועז ספיר,   בטלפון:   03-6382810   או בדוא"ל   boazs@mbtcpa.co.il   

קיבוצים – אייל נאדל,           בטלפון:   03-6382847   או בדוא"ל    eyaln@mbtcpa.co.il   

מושבים – לימור לטאי עובד, בטלפון:  054-5816814   או בדואל     limoro@britcpa.co.il    

[1]  ראו חוזרנו 20/15.

דילוג לתוכן