PDF להורדה

הטבה מכוח חוק עידוד השקעות הון – הניתנת בגין ייצוא – לא תינתן ליצרן המוכר לקמעונאי בארץ

שנה: 2015

מספר החוזר: 26.2015


בהתאם לחוק עידוד השקעות הון[1] – יצרן המייצא לחו"ל לפחות 25% מתוצרתו – זכאי להטבות מס הניתנות באמצעות שיעורי מס מופחתים משיעורי המס הרגילים על ההכנסה ושיעור מס מופחת על הדיבידנד המחולק לבעלי המניות.

בשנת 2013 פסק בית המשפט המחוזי[2], שכאשר היצרן מוכר את מוצריו לקמעונאי בישראל וזה האחרון משווקם בחו"ל – היצרן אינו זכאי להטבה זו, לעומת יצרן המשווק את מוצריו בחו"ל באמצעות מתווך הזכאי להטבה.

החברה, בעניינה עסק פסק הדין, הגישה ערעור לבית המשפט העליון[3], אולם לאחרונה המליץ בית המשפט על משיכת הערעור.

עובדות המקרה

חברת נוביס בע"מ ייצרה מוצר. לאחר הייצור הועבר המוצר באמצעות משלחים, על ידי ומטעם קמעונאית ישראלית, לה נמכר המוצר, ללקוחות מחוץ לארץ. יובהר, כי החברה הקמעונאית אינה מבצעת כל שינוי במוצר.

בית המשפט פסק, כי לעניין הזכאות להטבות המס, יש להבחין בין מצב בו היצרן נעזר בשירותיו של גורם מתווך בכדי למכור מוצריו בעקיפין, לבין מצב בו היצרן מוכר לקמעונאי, אשר מוכר את המוצרים לאחרים כמוצריו שלו.

בית המשפט התייחס ל "מבחן הסיכונים" וקבע, כי לצורך הזכאות להטבה, המוכר הוא הגורם הנושא עליו את הסיכונים ואת הסיכויים העסקיים. במקרה הנ"ל החברה היצרנית הייתה אחראית למוצר רק עד לרגע יציאתו משערי מפעלה – והמוצר נמכר בארץ לחברה הקמעונאית. למרות שסיכוני המלאי בארץ (עלות אחסון, מימון, ביטוח) והסיכונים הקשורים לאחריות, לטיב ולאיכות המוצר מוטלים על החברה היצרנית בלבד, נקבע שמרבית הסיכונים העסקיים הם של המברה הקמעונאית.

לפיכך, נקבע כי החברה היצרנית מכרה את מוצריה לחברה הקמעונאית וזהו הצרכן הסופי עבורה, בעוד החברה הקמעונאית המשיכה ומכרה מוצרים אלו לאחרים כמוצר שלה. מכאן נקבע שהחברה היצרנית אינה זכאית להטבה הניתנת לייצרן המייצא את מוצריו מחוץ לארץ.

לאור פסק הדין, מומלץ למפעלים, אשר מבצעים ייצוא באמצעות אחרים, לבחון את מערך ההסכמים על פיהם הם פועלים ולראות את השלכות פסק הדין עליהם.

לפרטים נוספים ולמידע בדבר איתור שותפים לתכניות מו"פ בינלאומיות ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125, eyal@mbtcpa.co.il

[1]  חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959.

[2]  עמ"ה 56410-11-10 – כ.צ.ט. נוביס בע"מ נגד פקיד שומה למפעלים גדולים.

[3]  ע"א (עליון) 6066/13 – כ.צ.ט נוביס בע"מ נגד פקיד השומה למפעלים גדולים.

דילוג לתוכן