PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – מרץ 2015 (תקציר)

שנה: 2015

מספר החוזר: 25.2015


  1. הודעת משרד החקלאות – המשך טיפול בהשקעות במים

במכתב, שיצא השנה, מבהיר סמנכ"ל למימון והשקעות במשרד החקלאות, מר צביקה כהן, שהחל משנת 2015 לא יידונו ולא יאושרו השקעות במסגרת הסכם המים האמור, אשר ביצוען החל לפני 1 בינואר 2013.

למרות האמור לעיל, ועל מנת לאפשר לצרכני המים להסתגל לשינוי הנ"ל, יינתן זמן לברורים והסתגלות כך שעד 31 במרץ 2015, עדיין יוכרו חשבוניות החל מיום 1 בינואר 2012, והחל מתאריך 1 באפריל 2015, יוכרו רק חשבוניות שתאריכן החל מ יום 1 בינואר 2013.

  1. שאיבה שנייה – פרק ב'

בימים אלה מתארגנת על ידי משקי הנגב עתירה נוספת לבג"צ בהובלת משרד עורכי הדין בלטר, גוט, אלוני ושות', – משרד שהוביל את שתי העתירות הראשונות. מטרת העתירה להשיג את כיסוי המדינה להוצאות השאיבה הנוספת במלואן (משנת 2010 ואילך), וזאת לכל הישובים הנדרשים לאותן הוצאות. הצעתנו לכל ישוב חקלאי, הנאלץ לחזק לחצי מים למטרות חקלאות – לפנות לשי חרמש במשקי הנגב בכתובת mira@amn.co.il

  1. דוח כספי על פעילות מים בישובים מתוכננים

כידוע, דורשת רשות המים מכל הישובים להגיש לה עד ה-15 באפריל 2015 דוח כספי המכיל פירוט מלא של משק המים בישוב לשנת 2014, שיכלול את עלויות קניית המים של הישוב למגזרים השונים וכן הוצאות הון ותפעול.

מוזכר בזאת, שישובים מתוכננים אינם רשומים בתאגידים הארציים (יש בארץ כ-54 תאגידים), ומכאן שכל ההוצאות המושטות על תאגידים – אינן שייכות לישוב מתוכנן.

לעומת זאת, ישנם כבר ישובים רבים שמערכת הביוב שלהם קשורה למועצה האזורית אליה משויך הישוב, המשלם לה בגין שרות זה. פעילות זאת אמורה להיות גם היא מדווחת.

באשר למילוי הדוח, ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני במשרדנו, שהתמחה בתחום 052-4771747.

בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש –  ניתן לפנות ליורם תמרי,בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל  yntamari@gat.org.il

תקציר זה נשלח לכל הלקוחות והמנויים שטרם שילמו את דמי המנוי השנתי על סך 400 ש"ח בתוספת מע"מ (סה"כ לתשלום 472 ש"ח) – לשנת 2015.

 

 

דילוג לתוכן