PDF להורדה

נוהל שיפוי בתי מלון עבור תשלום ארנונה

שנה: 2015

מספר החוזר: 24.2015


 

ברצוננו לעדכנכם לגבי נוהל שיפוי בתי מלון, עבור תשלום ארנונה, שפורסם לאחרונה על ידי משרד התיירות[1], במטרה לסייע למלונות, שנפגעו מבחינה כלכלית כתוצאה ממבצע צוק איתן. השיפוי יהיה בגובה מחצית מתשלומי חיובי הארנונה לחודשים יולי עד דצמבר 2014, והוא כפוף להוכחה שהיתה ירידה בהיקף התיירים בתקופה.

תנאי סף להגשת הבקשה

 • העסקים שיהיו זכאים לשיפוי הינם אלו שמפעילים בית מלון כהגדרתו בהוראה[2].
 • בית מלון שהחל לפעול לפני יום 1 ביולי 2013, יוכל להגיש בקשה לשיפוי בגין הוצאות ארנונה, בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן:
 • מחזור הכנסותיו מתיירות נכנסת[3], במהלך שנת 2013, מהווים לפחות 25% מסך כל מחזור הכנסותיו במהלך אותה שנה.
 • באחד או יותר מהחודשים יולי עד דצמבר 2014 חלה ירידה בסך כל מחזור הכנסותיו בשיעור של 20% ויותר ביחס לחודש המקביל בשנת 2013.
 • בנוסף, ישנן הוראות ייחודיות לגבי בית מלון שהחל לפעול לאחר יום 1 ביולי 2013.

בחינת התמיכה תעשה על בסיס חודשי.

יודגש, כי לא תינתן השתתפות עבור הוצאות מיסי ארנונה הממומנות ו/או נתמכות על ידי כל מקור ממשלתי אחר.

הגשת הבקשות

 • הבקשה תוגש למשרד התיירות כשהיא מודפסת על גבי טפסי הבקשה, כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם המבקש ומאושרים על די רואה חשבון חיצוני, בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים.
 • את הבקשות והקבצים המצורפים הסרוקים והחתומים יש להעלות לאתר האינטרנט של משרד התיירות: tourism.gov.il
 • הבקשה תכלול התחייבות והצהרה כי המבקש עומד בכל דרישות הסף של התבחינים.
 • [1]  הפעלת הנוהל מותנית בקיומו של תקציב מתאים לשיפוי שיועמד לרשות משרד התיירות.

  [2]  מתקן אחסון תיירותי הכולל 11 חדרים או יותר ובלבד שאינו ממוקם באילת או בים המלח.

 • להוכחת עמידת מבקש השיפוי בתבחינים שבנוהל עליו לצרף לטופס הבקשה:
 • דוחות תקופתיים למע"מ ממערכת שע"מ לשנת 2013, מאושרים על ידי רואה חשבון חיצוני.
 • דוחות תקופתיים למע"מ ממערכת שע"מ, לכל אחד מהחודשים יולי עד דצמבר 2013, מאושרים על ידי רואה חשבון חיצוני.
 • דוחות תקופתיים למע"מ ממערכת שע"מ, לכל אחד מהחודשים יולי עד דצמבר 2014, מאושרים על ידי רואה חשבון חיצוני.
 • מאזן בוחן הכנסות לכל אחד מהחודשים יולי עד דצמבר 2014, מאושר על ידי רואה חשבון חיצוני.
 • מאזן בוחן הכנסות לכל אחד מהחודשים יולי עד דצמבר 2013, מאושר על ידי רואה חשבון חיצוני.
 • אישורים מהרשות המקומית לסכומים ששולמו בפועל בגין ארנונה עבור כל אחד מהחודשים יולי עד דצמבר 2014.
 • דוח כספי מבוקר לשנת 2013.
 • טופס ייפוי כוח המופנה לרשות המסים עבור משרד התיירות.

 

 

יודגש, כי המועד האחרון להגשת הבקשה הינו ה-30 באפריל 2015.

יובהר, כי מבקש המעוניין להשיג על החלטות הוועדה בנוגע להשתתפות בהוצאות ארנונה, רשאי להגיש השגה בתוך 31 יום מיום קבלת ההודעה על ההחלטה, לוועדת חריגים והשגות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסטפני פינקלשטיין, בטלפון: 03-6382834,

stephanie@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן